Jest pierwszy sądowy wyrok w sprawie prawa do asysty policji dla pracowników socjalnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu w obecności policji oznacza nie wyrażenie zgody na wywiad w ogóle.

Przypominamy - przepis art. 107 ust. 3a i 3b pozwalający na przeprowadzanie wywiadów oraz pracy socjalnej w obecności drugiego pracownika socjalnego lub w asyście policji - został wprowadzony po kampanii Federacji w 2015 r. Była to reakcja na powtarzające się przypadki brutalnych ataków na pracowników socjalnych.

Teraz jeden z klientów pomocy społecznej postanowił zakwestionować odmowę udzielenia pomocy w związku z niewpuszczeniem asystujących policjantów do swojego domu. Mężczyzna ubiegał się o zasiłek celowy i kilkukrotnie uniemożliwiał przeprowadzanie wywiadu w miejscu zamieszkania. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, w związku z realnym zagrożeniem dla pracowników, jakie stanowiła obecność na posesji dwóch agresywnych psów pozostawionych bez nadzoru - wystąpił do komendanta policji o ww. asystę. Klient stwierdził, że pracowników socjalnych jest gotowy wpuścić do swojego mieszkania, natomiast odmówił obecności asystującym policjantom. W reakcji pracownicy odmówili wykonania czynności. Ostatecznie do przeprowadzenia wywiadu nie doszło, a OPS na tej podstawie wydał decyzję odmawiającą pomocy. Od ww. decyzji mężczyzna złożył kolejno odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie do sądu administracyjnego. 

Sąd przyznał rację jednostce pomocy społecznej. W uzasadnieniu podkreślono m.in., że "Z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 1310), na mocy której wprowadzono do ustawy o pomocy społecznej możliwość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych przy udziale dwóch pracowników socjalnych jak również w asyście funkcjonariuszy Policji, wynika, że celem regulacji była poprawa bezpieczeństwa pracowników socjalnych. Z uwagi na to, że w tekście ustawy, decyzja kierownika ośrodka pomocy społecznej w przedmiocie wystąpienia do komendanta Policji o wytypowanie asysty funkcjonariuszy Policji przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego, nie została obwarowana przesłankami, stwierdzić należy, iż dostrzeżenie w danej sprawie przez kierownika ośrodka pomocy społecznej potrzeby asysty Policji przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego i nałożony na Policję obowiązek uwzględnienia wniosku o zapewnienie asysty funkcjonariusza Policji przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego, oznacza, że wnioskujący o pomoc społeczną ma obowiązek znoszenia obecności policjanta przy czynności przeprowadzania wywiadu niezależnie od tego, jak osobiście odbiera obecność policjanta. Funkcjonariusz Policji wytypowany przez właściwego komendanta do asystowania przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego, ma obowiązek wypełnienia polecenia (rozkazu) gdyż jego "złamanie" będzie traktowane jako przewinienie służbowe. Niewyrażenie przez stronę postępowania ubiegającą się o świadczenie z pomocy społecznej zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych w asyście funkcjonariusza Policji, jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody na wywiad w ogóle."

Całe orzeczenie dostępne jest tutaj

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania