Federacja otrzymała do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Jak zwykle można przesyłać do nas mailowo swoje uwagi, które postaramy się uwzględnić w ostatecznym stanowisku.

Projekt zmiany ustawy reguluje m.in. zasady współpracy klientów z ośrodkami pomocy społecznej oraz zawiera szereg nowych zasad dotyczących funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym domów pomocy społecznej.

W dokumencie pojawiła się także propozycja przepisów rozszerzających katalog osób, które mogą zostać zwolnione z opłaty za pobyt osób najbliższych w domu pomocy społecznej. Mowa jest m.in. o byłych wychowankach placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych, którzy zostali w nich umieszczeni po decyzji sądu ograniczającej władzę rodzicielską ich rodzicom, a także o osobach, wobec których sąd oddalił powództwo o alimenty na rzecz rodzica. Warunkiem zwolnienia ma być ponadto przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ewentualne zwolnienie objąć również wnuki osoby umieszczonej w DPS.

Powyższe rozwiązanie zdaje się być oczekiwanym przełomem w stanowisku Resortu, który pomimo naszych wcześniejszych apeli, a także petycji samych dorosłych dzieci i wspierającego ich Rzecznika Praw Dziecka, aż do początku października br. zdawał się nie dostrzegać problemu. Przypominamy, że nawet Rada Pomocy Społecznej przy MRPiPS odrzuciła ww. postulat (za głosował tylko nasz przedstawiciel) i dopiero m.in. wykazanie przez Federację, iż obowiązujące w tym zakresie prawo jest "martwe" (w Polsce zwolniono tylko trzy osoby z obowiązku ponoszenia odpłatności za pobyt rodzica, który wcześniej został pozbawiony władzy rodzicielskiej) - zapoczątkowało proces zmian. 

Czekamy jednak na Wasze uwagi do projektu, z którym można zapoznać się tutaj.

Na Wasze opinie czekamy najpóźniej do 8.12 br. 

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania