Federacja oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny złożyli wspólne uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W stanowisku obu organizacji dominuje pogląd, że działania asystentów rodziny powinny być ograniczone do rozwiązywania trudności opiekuńczo-wychowawczych, a rodziny trafiać do asysty po wcześniejszym rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego (z wyłączeniem badania sytuacji majątkowej tychże rodzin). 

PFZPSiPS oraz OSAR zwracają uwagę, że od dawna oczekiwana legitymacja służbowa dla asystentów powinna być wydawana przez kierownika jednostki zatrudniającej, a nie - jak proponuje projektodawca - przez wójta gminy. 

Po raz kolejny organizacje dopominają się również o realizację postulatów pracowniczych dla asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej tj. przyznanie dodatku terenowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz zwrotu kosztów dojazdu do miejsca wykonywania czynności zawodowych. 

Całość opinii dostępna jest tutaj

Ostatnie multimedia

Relacja [2018-2019]

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania