Jednym zdaniem Ministerstwo Rodziny odpowiedziało na propozycje Federacji dotyczące zmiany procedur rozpatrywania wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz alimentacyjne. Resort zapewnia, że pochyli się nad postulatami, ale dopiero przy najbliższej nowelizacji ustaw. W odpowiedzi Federacja apeluje o przyspieszenie prac.

Przypominamy - W kwietniu br. Federacja zwróciła się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z konkretnymi pomysłami usprawniającymi system świadczeń adresowanych do rodzin. Propozycje obejmowały m.in.:

- urealnienie i doprecyzowanie terminów wypłaty świadczeń;

- wprowadzenie jasnych przepisów co do traktowania sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej w postępowaniu o przyznanie zasiłków rodzinnych;

- wprowadzenie jednolitych zasad weryfikacji sytuacji dochodowej cudzoziemców przebywających na terytorium RP, których rodziny ubiegają się o świadczenia;

- wprowadzenie zmian w systemie "złotówka za złotówkę";

- zmianę terminu rozpoczynania okresu zasiłkowego;

- ułatwienie dotyczące wymaganych dokumentów poświadczających zasądzenie alimentów na rzecz dzieci w postępowaniu zasiłkowym.

 

MRPiPS zapewnia wprawdzie, że  rozważy proponowane zmiany, jednak dokona tego podczas najbliższego procesu legislacyjnego. Tymczasem Federacja w odpowiedzi na powyższe zaapelowała do Pani Elżbiety Rafalskiej by działania w tym zakresie uruchomić już teraz. Nasza organizacja zwraca m.in. uwagę, że pracownicy zajmujący się obsługą świadczeń nie mogą w pełni korzystać z prawa do urlopu wypoczynkowego, a systematycznie dokładane zadania np. w ramach rządowego programu "Wyprawka dla ucznia" znacznie obciążają i tak już przeciążony i niedofinansowany system. Federacja wskazuje także na wzrost napięcia wśród pracowników, co skutkować może coraz liczniejszymi protestami tej grupy zawodowej.

Przeczytaj pismo Ministerstwa

Przeczytaj odpowiedź Federacji

 

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja live

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania