Jednym zdaniem Ministerstwo Rodziny odpowiedziało na propozycje Federacji dotyczące zmiany procedur rozpatrywania wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz alimentacyjne. Resort zapewnia, że pochyli się nad postulatami, ale dopiero przy najbliższej nowelizacji ustaw. W odpowiedzi Federacja apeluje o przyspieszenie prac.

Przypominamy - W kwietniu br. Federacja zwróciła się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z konkretnymi pomysłami usprawniającymi system świadczeń adresowanych do rodzin. Propozycje obejmowały m.in.:

- urealnienie i doprecyzowanie terminów wypłaty świadczeń;

- wprowadzenie jasnych przepisów co do traktowania sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej w postępowaniu o przyznanie zasiłków rodzinnych;

- wprowadzenie jednolitych zasad weryfikacji sytuacji dochodowej cudzoziemców przebywających na terytorium RP, których rodziny ubiegają się o świadczenia;

- wprowadzenie zmian w systemie "złotówka za złotówkę";

- zmianę terminu rozpoczynania okresu zasiłkowego;

- ułatwienie dotyczące wymaganych dokumentów poświadczających zasądzenie alimentów na rzecz dzieci w postępowaniu zasiłkowym.

 

MRPiPS zapewnia wprawdzie, że  rozważy proponowane zmiany, jednak dokona tego podczas najbliższego procesu legislacyjnego. Tymczasem Federacja w odpowiedzi na powyższe zaapelowała do Pani Elżbiety Rafalskiej by działania w tym zakresie uruchomić już teraz. Nasza organizacja zwraca m.in. uwagę, że pracownicy zajmujący się obsługą świadczeń nie mogą w pełni korzystać z prawa do urlopu wypoczynkowego, a systematycznie dokładane zadania np. w ramach rządowego programu "Wyprawka dla ucznia" znacznie obciążają i tak już przeciążony i niedofinansowany system. Federacja wskazuje także na wzrost napięcia wśród pracowników, co skutkować może coraz liczniejszymi protestami tej grupy zawodowej.

Przeczytaj pismo Ministerstwa

Przeczytaj odpowiedź Federacji

 

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy