Ważne Fiaskiem zakończyły się działania praktyków zmierzające do wdrożenia przez Ministerstwo Rodziny kluczowych postulatów środowiska. Resort zerwał dotychczas prowadzony dialog. Federacja w piśmie adresowanym do Pani Elżbiety Rafalskiej zapowiedziała wejście w otwarty spór z Rządem RP.

Przypominamy, iż w ubiegłym roku wspólna reprezentacja organizacji związkowych działających w pomocy społecznej, podczas spotkania z Wiceminister Elżbietą Bojanowską wniosła zastrzeżenia dotyczące procedowanego przez resort projektu Centrów Usług Społecznych (CUS), a także uzgodniła iż ważne dla środowiska zawodowego postulaty dotyczące zmian uprawnień i obowiązków pracowniczych zostaną wypracowane w Radzie Pomocy Społecznej (RPS).

Więcej o rozmowach w MRPiPS

Pod wpływem wyrażonego wtedy głosu praktyków Ministerstwo zrezygnowało z proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących CUS, a w Radzie Pomocy Społecznej powstały zespoły robocze mające wypracować optymalne rozwiązania dotyczące wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Impas w dialogu

Wydawało się, że prowadzony dialog ze stroną rządową zmierza we właściwym kierunku tj. wypracowania oczekiwanego kompromisu. Przełom przyszedł w roku bieżącym. W marcu Federacja przedstawiła Ministerstwu konkretne rozwiązania prawne dotyczące zmian w wykonywaniu zawodu pracownika socjalnego znane również pod nazwą ustawa dla socjalnych. Propozycje legislacyjne zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Pomocy Społecznej, a 29.05 przedstawiciele Federacji spotkali się Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS - Panią Krystyną Wyrwicką. Wstępne reakcje przedstawicieli resortu na złożone postulaty skłaniały do umiarkowanego optymizmu. Sama Dyrektor Departamentu zapewniała, że następne spotkanie odbędzie się jeszcze w czerwcu br. 

Wcześniej tj. w kwietniu Federacja wniosła konkretne propozycje dotyczące usprawnienia systemu świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz alimentacyjnych, a następnie w maju, przy okazji procedowania zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Rodziny (OSAR) - wyraziliśmy precyzyjne oczekiwania dotyczące zmian w uprawnieniach pracowniczych i profesjonalnych dla asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Tymczasem na przełomie maja i czerwca dociera do nas zaskakująca informacja, że wbrew zapowiedziom projekt powołania Centrów Usług Społecznych w miejsce lub obok funkcjonujących Ośrodków Pomocy Społecznej, z którego miało pierwotnie zrezygnować Ministerstwo - stał się częścią inicjatywy Prezydenta RP, a dokładnie Narodowej Rady Rozwoju (NRR). Tylko dzięki kolejnym zapytaniom Federacji kierowanym w ramach procedury dostępu do informacji publicznej - poznajemy szczegóły założeń, ich autorów, a także co istotne - dowiadujemy się, że MRPiPS aktywnie współpracuje przy jego tworzeniu (!). Środowisko praktyków, wobec informacji płynącej z NRR o potrzebie rychłego przyjęcia projektu CUS, co miałoby nastąpić jeszcze przed wyborami samorządowymi - apeluje wraz z uzasadnieniem o wstrzymanie prac bezpośrednio do Prezydenta RP.   

W tym samym czasie resort rodziny zdawkowo odpowiada na postulaty praktyków dotyczące usprawnień systemu świadczeń rodzinnych, a w ramach konsultacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - asystenci i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej spotykają się z odmową przyjęcia choćby części z ich propozycji pracowniczych. 

Ostatni dzwonek

Wbrew zapowiedziom nie dochodzi również do kolejnego spotkania z Panią Krystyną Wyrwicką. Wielokrotnie podejmowane próby mailowego lub telefonicznego umówienia się na spotkanie, podczas którego Federacja miała poznać ostateczne decyzje dotyczące złożonych postulatów, okazują się bezskuteczne. Zamiast tego Dyrektor Departamentu przysyła pismo, z którego dowiadujemy się, że część z proponowanych zmian jest możliwa do dalszego procedowania lub wymaga kolejnych konsultacji. Pozostałe kluczowe pomysły zostają przemilczane. Co więcej - nie uzyskujemy odpowiedzi na pytanie dotyczące woli wprowadzenia zmian np. w formie ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.

Przeczytaj pismo MRPiPS

Ostatnią "deską ratunku" dla prowadzonego już z wysiłkiem dialogu jest wysłane drogą elektroniczną pismo Przewodniczącego Federacji adresowane bezpośrednio do Minister Rafalskiej. Strona związkowa apeluje w nim o pilne podjęcie rozmów i otwarcie komunikuje o zastrzeżeniach dotyczących traktowania naszego środowiska zawodowego. Do dziś pismo pozostaje bez odpowiedzi.

Przeczytaj apel do Minister Rafalskiej

Wobec powyższego Federacja nie godząc się na ignorowanie i lekceważenie środowiska wchodzi w otwarty spór z Ministerstwem, a podjętych działaniach poinformujemy wkrótce.   

   

       

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy