Rezygnacje - Przewodniczącego, Skarbnika i Członka Komisji Rewizyjnej Federacji z zajmowanych funkcji. Nowy skład Zarządu i kluczowe decyzje dotyczące ogólnopolskiego protestu oraz strajku pracowników pomocy. Sporo działo się podczas VII Walnego Zjazdu Delegatów Federacji. 

VII Zjazd Delegatów Federacji odbył się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W spotkaniu uczestniczyli delegaci członkowskich organizacji związkowych z całej Polski oraz zaproszeni goście.

„Scenariusz zmian pisze życie”

Pierwszy dzień Zjazdu rozpoczął się wprawdzie od przewidywanego, ale jednak „trzęsienia ziemi” w strukturach Federacji. Swoje rezygnacje z przyczyn osobistych złożyli: Jerzy Gilewski – przewodniczący, Jacek Szwalgin – skarbnik oraz nieobecna Katarzyna Żyłowska – członkini komisji rewizyjnej Federacji.

Dotychczasowy Przewodniczący Federacji w wystąpieniu podkreślił, jak ważne miejsce w jego życiu zajmuje Federacja, którą współtworzył i organizował od samego początku. Jerzy Gilewski zwrócił uwagę, że projekt Federacji w swej istocie zakładał integrację rozproszonego środowiska zawodowego, branżowy charakter działalności oraz realizację celów profesjonalnych.

Z kolei Jacek Szwalgin, który również był w zarządzie Federacji od jego pierwszego powołania wspominał wydarzenia, w których dane mu było uczestniczyć, a także dziękował osobom, które miał okazję spotkać podczas 6 lat działalności.

W czasie wystąpień naszych przyjaciół wiele osób nie ukrywało wzruszenia. Wszyscy „owacją na stojąco” podziękowali Jerzemu Gilewskiemu oraz Jackowi Szwalginowi za ich wkład, determinację i zaangażowanie w powołanie i rozwój Federacji. Nasi koledzy otrzymali także niespodzianki - pamiątkowe koszulki „pierwszego” przewodniczącego oraz skarbnika Federacji, zdjęcia wykonane podczas ich działań związkowych oraz specjalne podziękowania od całej Federacji.

Złożone rezygnacje wymusiły przeprowadzenie wyborów uzupełniających do organów Federacji. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Federacji został wybrany dotychczasowy wiceprzewodniczący – Paweł Maczyński. Z kolei funkcję wiceprzewodniczących delegaci powierzyli: Bartłomiejowi Gostomskiemu (Warszawa Włochy) oraz Damianowi Jodełce (Kędzierzyn- Koźle). Skarbnikiem Federacji została wybrana Dorota Ścisło (Warszawa-Ursynów). Z kolei do komisji rewizyjnej dołączyła Aleksandra Anioł z Opola.

Udział Federacji w Ogólnopolskim Strajku Pracowników Pomocy Społecznej

Uczestnicy Walnego Zjazdu Delegatów czekali również na rozstrzygnięcia dotyczące mechanizmu organizacji ogólnopolskiego strajku w pomocy społecznej. W wyniku dyskusji oraz głosowania postanowiono, że spory zbiorowe w miejscowościach objętych działaniem Federacji wszczynane będą przez Federację, a nie lokalne związki, ale wyłącznie za zgodą poszczególnych organizacji członkowskich, którym pozostawiono autonomię w zakresie decyzji o przystąpieniu do działań krajowych. Zarząd Federacji upoważni również konkretne osoby z tych miejscowości do reprezentowania Federacji w zakresie dalszego prowadzenia lokalnych sporów zbiorowych. Z kolei Federacja poprowadzi bezpośrednio spory zbiorowe tych pracowników pomocy społecznej w Polsce, którzy nie posiadają własnej organizacji związkowej, a chcieliby przystąpić do ogólnopolskich działań. Uzgodniono, że warunkiem uczestnictwa Federacji w strajku będzie podjęcie ww. procedury w minimum 100 miejscowościach w Polsce.

Plany profesjonalne Federacji

Podczas Zjazdu nie zabrakło również debaty o profesjonalnych celach naszej organizacji. Anna Dunajska reprezentująca NSZZ „Solidarność”, a zarazem nasza przyjaciółka i współorganizatorka Forum Pracowników Socjalnych w Gdańsku przedstawiła wspólne plany dotyczące organizacji najbliższego forum. W tym roku forum poświęcone będzie tematyce współpracy różnych grup zawodowych w obrębie pomocy społecznej. Chcemy również zaprezentować inicjatywy pracowników socjalnych, które podejmowane są po godzinach pracy np. w formie stowarzyszeń czy działalności społecznej lub związkowej. Nasze zaproszenie przyjęły już pracowniczki socjalne prowadzące w mediach społecznościowych fanpage „Pracownicy socjalni” oraz „Pracownik socjalny online”. To będzie zatem okazja do spotkania się z nimi, ale także np. z organizatorami ogólnopolskiego rajdu pracowników pomocy społecznej.

Plany naukowe i badawcze Federacji przedstawił z kolei dr Stanisław Marek – przewodniczący Rady Naukowej Federacji. Rada, złożona z pracowników naukowych przygotowuje badania, które przeprowadzone wśród naszego środowiska mają również swój cel praktyczny i mają służyć wypracowaniu optymalnych rozwiązań dotyczących profesjonalizacji zawodu. Wkrótce na naszej stronie pojawi się specjalna zakładka, gdzie będzie można śledzić prace RNF.

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy