Rząd "nieoficjalnie" zawiesił zapowiedziane prace nad zmianą ustawy o pomocy społecznej, która miała wprowadzić m.in. ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjlanych oraz skrócić ich okres oczekiwania na rozpoczęcie dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Nie wiadomo, czy i kiedy prace zostaną wznowione. Federacja wystosowała kolejne pismo do Minister Rodziny o spotkanie ze stroną społeczną oraz powiadomiła wszystkich, którzy zgłosili deklarację uczestnictwa w strajku o planowanych działaniach w tym zakresie.

Przypominamy - projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Rządu przewidywał m.in.:

1) prawo przysługujące pracownikom socjalnym zatrudnionym w ośrodkach pomocy społecznej oraz w powiatowym centrum pomocy rodzinie do pomocy psychologicznej w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażającej jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi;

2) skrócenie terminu, od którego uzależnione jest prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z obecnych 5 lat do lat 4, jednak bez zmiany wymiaru tego urlopu;

3) wprowadzenie ścieżki awansu zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego, jednak bez powiązania jej z wynagrodzeniem;

4) pierwszeństwo w wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego w innych niż dotychczas podmiotach, w tym placówkach ochrony zdrowia;

5) dopuszczenie do zawodu pracownika socjalnego studentów kierunków pokrewnych, jednak po ukończeniu przez nich studiów podyplomowych z zakresu pracy socjalnej, a także obniżenie standardu zatrudnienia w małych gminach z obecnych minimum 3 pracowników socjalnych do 2 zajmujących to stanowisko.

Jak dowiedziała się Federacja zapowiedzianych na III kwartał br. zmian nie będzie i nie wiadomo, czy i w jakim terminie prace będą kontynuowane.

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy