Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymogów programowych, wymiaru zajęć dydaktycznych oraz wymagań kwalifikacyjnych kadry dydaktycznej szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych trafił do konsultacji społecznych. Federacja zgłosiła poważne zastrzeżenia do dokumentu. 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. gminy mogą powoływać nowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej - Centra Usług Społecznych. Ustawa o CUS uregulowała strukturę organizacyjną centrum, w tym zawiera szczegółowe regulacje dotyczące wymogów, jakie powinna spełniać kadra pracownicza. W ustawie określono szczegółowe wymagania w zakresie wykształcenia i posiadanego doświadczenia, osób które będą zatrudnione w centrum, tj. dyrektora centrum, organizatora pomocy społecznej, organizatora usług społecznych, koordynatora indywidualnych planów usług społecznych oraz organizatora społeczności lokalnej.

Ww. osoby, by móc sprawować swoje funkcje lub zajmować jedno z nowych stanowisk muszą ukończyć określone szkolenie. Przedmiotowy projekt rozporządzenia określa minimum programowe i wymiar zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach szkoleń z zakresu: zarządzania i organizacji usług społecznych, opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych oraz organizacji społeczności lokalnej, a także wymagania dotyczące kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia w ramach poszczególnych modułów z zakresu tych szkoleń.

Szkopuł w tym, że zdaniem Federacji - planowane minima programowe znacznie odbiegają i są godzinowo mniejsze od analogicznych szkoleń np. z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego lub specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Rodzi to określone skutki.

Federacja wskazuje, że projekt rozporządzenia może wprowadzać systemowe nierówności i nie jest spójnie powiązany z dotychczasowym systemem zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej. Przykładowo – na stanowisku organizatora społeczności lokalnej – wprowadzono ustawowy wymóg uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności praca socjalna ze społecznością lokalną lub alternatywnie - ukończenie szkolenia z zakresu organizacji społeczności lokalnej (art. 33 pkt. 3 ustawy z 19.07.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych). Tym samym, przy tak sformułowanych minimach programowych szkoleń, jak zostały zaproponowane w przedmiotowym rozporządzeniu – na powyższym stanowisku zatrudniona może być zarówno osoba, która ukończyła specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, która wymaga zaliczenia minimum 240 godzin zajęć dydaktycznych, jak też osoba kończąca jedynie 50-godzinne szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej. W sposób oczywisty, tak skrajnie odmienne i merytorycznie nieuzasadnione ukształtowanie wymogów niezbędnych do pracy na stanowisku organizatora społeczności lokalnej, w powiązaniu z programami kształcenia - wpłynie zdaniem Federacji - na obniżenie standardów zatrudnienia oraz jakości wykonywanej pracy w ww. zawodzie, ponieważ trudno się spodziewać, że osoby uprawnione, mając do wyboru ukończenie któregokolwiek z 2 wymienionych szkoleń - będą decydowały się na bardziej wymagające szkolenie specjalizacyjne.

Federacja zauważa również, że niejasne i niespójne z innymi, analogicznymi rozporządzeniami są zapisy dotyczące wymogów stawianych kadrze dydaktycznej, która miałaby przygotowywać przyszłych pracowników CUS. Projektodawca wprowadza np. wymóg, by szkolący praktycy wywodzili się wyłącznie z kadry kierowniczej dotychczasowych jednostek organizacyjnych, co w sposób nieuzasadniony wyłącza innych praktyków nie posiadających doświadczenia w kierowaniu lub koordynowaniu podmiotami. Zamiast 3-letniego doświadczenia w przeprowadzaniu zajęć dydaktycznych wprowadza się nieznany dotąd wymóg 150-godzin przeprowadzonych szkoleń, a w treści rozporządzenia używa się pojęć niejasnych pozwalających na swobodne interpretowanie wprowadzanych przepisów. 

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Zapoznaj się treścią całego stanowiska Federacji

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19