Dzięki naszym federacyjnym związkom w Warszawie, które działają wspólnie i regularnie się spotykają - opracowaliśmy procedurę bezpieczeństwa dla pracowników stołecznych ośrodków. Została ona przekazana wszystkim pracodawcom, na terenie których działa Federacja w Warszawie. Dwóch z nich już przyjęło nasze propozycje i wprowadziło je w formie zarządzenia. Dzięki temu w OPS Dzielnicy Włochy i Białołęka pracownicy uzyskali nowe uprawnienia związane z zapewnieniem szeregu kluczowych środków w sytuacji napaści lub zwiększonego ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia. Wprowadzone rozwiązania to pozytywny przykład współdziałania związków zawodowych z pracodawcami. Oby jak najwięcej takich dobrych praktyk.    

Procedurę bezpieczeństwa opracował federacyjny zespół działający w Warszawie, w skład którego wchodzą przedstawiciele naszych lokalnych struktur związkowych. Procedura zakłada m.in.:

 1. że pracodawca organizuje pracownikom szkolenia w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa i w tematyce zależnej od zgłoszonych potrzeb przynajmniej raz na dwa lata;
 2. że pracodawca zapewnia pracownikom, w tym w szczególności pracownikom socjalnym oraz asystentom rodziny bezpiecznych warunków pracy w kontakcie z klientem, co do którego dysponuje on wiedzą o jego chorobie zakaźnej lub w środowiskach, w których brak jest odpowiednich warunków higienicznych lub bezpieczeństwa. W przypadku braku odpowiednich tj. higienicznych oraz bezpiecznych warunków wykonania czynności - pracownik ma prawo odmówić wykonania tej czynności, powiadamiając jednocześnie i niezwłocznie bezpośredniego przełożonego. Pracownik nie ponosi konsekwencji z tytułu odmowy wykonania czynności w powyższych okolicznościach;
 1. że pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową w badaniach wstępnych/okresowych/kontrolnych pracowników uwzględnia ryzyko wystąpienia chorób zakaźnych oraz zawodowych i dostosowuje zakres badań do możliwości wystąpienia w/w ryzyka na danym stanowisku pracy;
 1. że pracodawca zapewnia odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i higieniczne, które zapewnią pracownikom bezpieczne warunki pracy. Zakres tych środków uzgadniany jest z zakładową organizacją związkową.
 1. że, pracodawca wyznacza w Ośrodku przynajmniej jeden pokój do rozmów z klientami, który wyposażony jest w monitoring lub system powiadamiania.
 1. że, pracownik uzyskuje na pisemny wniosek dostęp do danych (zapisu) pochodzących z monitoringu wizyjnego w sytuacji wystąpienia w Ośrodku lub na jego terenie agresji bądź przemocy ze strony klienta w stosunku do jego osoby. Dane te są udostępniane na potrzeby wszczęcia postępowania karnego lub cywilnego.
 1. że pracownik zgłasza pracodawcy wystąpienie agresji lub przemocy ze strony klienta w dowolnej formie.
 1. że pracodawca niezwłocznie wyłącza pracownika, wobec którego doszło do agresji ze strony klienta od udziału w postępowaniu lub w sprawach dotyczących tego klienta.
 1. że pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić każde zdarzenie mające znamiona sytuacji potencjalnie niebezpiecznej do Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) oraz organom ścigania. Do zachowań takich należy m.in. naruszenie nietykalności cielesnej pracownika, stosowanie wyzwisk, gróźb, podtekstów o podłożu seksualnym mogących nosić znamiona molestowania seksualnego oraz innych zachowań stanowiących zagrożenie poczucia bezpieczeństwa pracownika.
 1. że pracodawca pisemnie informuje pracownika o podjętych krokach prawnych w sprawie stwierdzenia wystąpienia agresji lub przemocy ze strony klienta, nie później niż w terminie 7 dni od zajścia ww. zdarzenia.
 1. że pracodawca zapewnia pracownikowi, który doznał agresji lub przemocy ze strony klienta - bezpłatną pomoc prawną oraz psychologiczną. Zakres pomocy uzgadnia się z zakładową organizacją związkową uwzględniając rodzaj zachowania wobec pracownika, oczekiwania samego pracownika oraz możliwości pracodawcy.
 1. że pracodawca szanuje godność pracownika, wobec którego doszło do zdarzenia z użyciem agresji lub przemocy tj. m.in. zapewnia poufność uzyskanych informacji o zdarzeniu, w szczególności w kontaktach z innymi współpracownikami. Informacje dotyczące zdarzenia przekazywane są innym pracownikom tylko w zakresie niezbędnym do realizacji przez nich zadań wynikających z przepisów prawa

Procedura wprowadzona w OPS Włochy oraz OPS Białołęka już miała szansę zadziałać. Po słownym ataku na jednego z pracowników - pracodawca zgłosił ten fakt organom ścigania. Rozmowy o wprowadzeniu procedury trwają obecnie w OPS Ursynów i CPS Śródmieście. Warszawskie związki zapowiadają, że przy wykorzystaniu związkowych możliwości - procedura zostanie wprowadzona we wszystkich jednostkach, gdzie działamy,    

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19