Federacja zgłosiła Ministerstwu potrzebę zwiększenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy żywnościowej w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa (POPŻ), a także rozszerzenia katalogu możliwej pomocy rzeczowej przyznawanej w sytuacji kryzysowej na skalę masową, która nie wymagałaby wydania decyzji administracyjnej (art. 48b u.p.s.). Wskazujemy również m.in. na potrzebę opracowania dodatkowych wytycznych związanych z realizacją asystentury rodziny, procedury Niebieskie Karty oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

MRPiPS w piśmie skierowanym do Federacji powtwierdziło, że do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, za pośrednictwem wojewodów - trafiły szczegółowe instrukcje dotyczące sposobów postępowania w stanie epidemii, a także że nowelizowana specustawa o COVID-19 zakłada zmianę polegającą na możliwości ustalania sytuacji osób wnioskujących o pomoc, w tym kwarantannowanych, jedynie na podstawie rozmowy telefonicznej.

Przeczytaj pismo MRPiPS

W trosce o płynne i efektywne pomaganie w obecnej sytuacji - Federacja wystąpiła z kolei do resortu o zmiany dotyczące rozszerzenia liczby odbiorców programu żwynościowego. Kwalifikowanie do POPŻ odbywa się zgodnie z dochodowym kryterium 200% z pomocy społecznej, co znacznie obniża możliwości udzielenia tej pomocy osobom przymusowo odosobnionym, którzy przekraczają ww. progi. Ponadto Federacja zwraca uwagę, że osoby te zgłaszają inne potrzeby np. w zakresie dostarczenia środków higienicznych lub leków, co w obecnym stanie prawnym jest znacznie utrudnione. Proponujemy, by rozszerzyć katalog pomocy rzeczowej, która mogłaby być przyznawana na uproszczonych zasadach wynikających z już istniejącego przepisu art. 48b ustawy o pomocy społecznej (obecnie można w ten sposób przyznać posiłek, żywność lub odzież).

Federacja zwraca również uwagę na inne aspekty pomagania, które wymagałby interwencji resortu w związku z COVID-19: rozstrzygnięcia kwestii wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, zasad realizowania zadań przez asytstentów rodziny i w ramach procedury przeciwdziałania przemocy, rejestracji osób bezrobotnych pozbawionych dostępu zdalnego zgłoszenia do PUP oraz postępowania przy usługach opiekuńczych.

Przeczytaj pismo Federacji          

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy