Kolejne stwierdzone przypadki koronawirusa w domach pomocy społecznej wymagają reakcji decydentów. Federacja w piśmie do Minister Rodziny oraz Wojewodów przedstawia konkretne postulaty dotyczące funkcjonowania domów, tak by uniknąć paraliżu tych ośrodków oraz tragicznego scenariusza znanego z Włoch lub Hiszpanii.

W ostatnich dniach w co najmniej trzech domach pomocy społecznej doszło do ujawnienia przypadków koronawirusa wśród mieszkańców oraz personelu placówek. W trybie pilnym Federacja domaga się podjęcia działań, mających na celu:

  1. Ograniczenie możliwości paraliżu ww. instytucji, a także pozostałych podmiotów pomocowych np. OPS, poprzez zalecenie przez MRPIPS oraz wojewodów - pracy rotacyjnej tj. stałych grup pracowników, którzy nie kontaktują się bezpośrednio ze sobą i świadczą pomoc zmianowo. W ten sposób ogranicza się ryzyko zakażenia całego personelu.
  2. Zalecenie pracy zdalnej dla administracyjnej części personelu domów pomocy społecznej.
  3. Wprowadzenie szybkiego testowania na obecność koronawirusa pracowników domów pomocy społecznej, którzy po zakończonej pracy wracają do swoich domów lub
    z uwagi na niskie uposażenia, świadczą również pracę w innych miejscach np. prywatnych domach pomocy.
  4. Zapewnienie chętnym pracownikom miejsc noclegowych, tak by minimalizować przenoszenie ryzyka na rodziny oraz w innych miejscach pracy.
  5. Zapewnienie pomocy psychologicznej dla pracowników, którzy wykonują swoją pracę w warunkach zwiększonej izolacji.
  6. Opracowanie szczegółowych procedur zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej z uwzględnieniem sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest też w innym miejscu lub kwarantannie podlega ktoś z jego domowników, a także w zakresie dostarczania żywności i odbioru odpadów z DPS.
  7. Bezwzględne zapewnienie zestawów środków ochrony osobistej w domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej oraz pozostałych podmiotach świadczących bezpośrednią pomoc (schroniska, noclegownie etc.).
  8. Zwiększenie wynagrodzenia dla pracowników sprawujących bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami (dodatek związany z wykonywaniem zadań w obecnych warunkach).

Pismo zostało skierowane w trybie pilnym do MRPiPS oraz wszystkich wojewodów. 

Pismo dostępne jest tutaj

  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy