Ministerstwo rodziny potwierdza, że w kwietniu przekazane zostało dodatkowe 20,6 mln zł na funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Ok. 380 mln złotych popłynie do DPS-ów poprzez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Środki te w części trafią do samych pracowników na ich dopłaty do pensji, jednak może się okazać, że nie wszyscy zyskają. Część z domów może mieć bowiem trudności w spełnieniu wymogów związanych z pobytem określonych grup mieszkanców, jak też np. z wprowadzeniem stałych rotacyjnych grup pracowników nie mających ze sobą kontaktu.

W piśmie adresowanym do Federacji, MRPiPS wskazuje, że na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z puli 20,6 mln zł mogą liczyć tylko te domy, w których przebywają mieszkańcy umieszczeni w DPS na tzw. starych zasadach, czyli przed dniem 1 stycznia 2004 r. Przekazany podział środków nie zwiera szczegółowych wskazań co do celu ich wydatkowania, jednak ministerstwo potwierdza, że nie ma przeszkód aby środki te zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie pracowników domów pomocy społecznej.   

Odrębnym żródłem finansowania dla dodatkowych wynagrodzeń będą środki europejskie, planowane do wykorzystania przez 16 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS) w ramach projektów wybieranych do dofinansowania w trybie nadzwyczajnym wskazanym w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., jak również w ramach projektów będących w trakcie realizacji przez ROPS-y, poprzez zwiększenie wartości ich budżetów. Także w tym przypadku - resort potwierdza, że fundusze zostaną przekazane na dopłatę do wynagrodzeń personelu tych placówek oraz dofinansowanie tymczasowego zatrudnienia nowych osób.

Zgłaszanym nam problemem przez część DPS-ów, które o projektowe środki aplikują, jest już dziś spełnienie założonej zasady, w myśl której należy zorganizować pracę personelu w taki sposób, by odrębne zespoły pracownicze nie kontaktowały się ze sobą. W małych DPS-ach, gdzie liczba zatrudnionych jest także niewielka - realizacja ww. warunku, bez wpływu na jakość świadczonych usług - może być w praktyce niewykonalna. Nie jest również jasne, którzy pracownicy, według przedstawionych regionalnie wytycznych należą do kadry mającej tzw. stały lub incydentalny kontakt z podopiecznymi. Od powyższego zależeć ma bowiem wysokość uzyskanej dopłaty do płacy poszczególnych pracowników np. w województwie kujawsko-pomorskim byłoby to odpowiednio 1000 zł brutto (stały kontakt) lub 500 zł (incydentalny kontakt), wypłacane przez trzy kolejne miesiące.

Przeczytaj pismo MRPiPS     

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy