Federacja wystąpiła do MRPiPS z inicjatywą wyłączenia z katalogu dochodu liczonego do świadczeń z pomocy społecznej - świadczenia pieniężnego wypłacanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakażnymi.

Zdaniem Federacji, świadczenie wypłacane w okresie epidemii, w związku ograniczonymi możliwościami rehabilitacji osób niepełnosprawnych - nie powinno być uwzględniane w dochodzie liczonym na potrzeby ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Osoby niepełnosprawne nie powinny naszym zdaniem, ponosić negatywnych konsekwencji zagrożenia epidemicznego i ograniczonego dostępu do dedykowanych im usług. Wliczenie do dochodu - ww. świadczenia z PFRON, powoduje w przypadku najuboższych osób niepełnosprawnych, utratę większości zasiłków z pomocy społecznej, wypłacanych tym osobom z powodu ubóstwa i niepełnosprawności. Nadto może skutkować koniecznością ustalenia nowej wysokości opłat związanych z korzystaniem z pomocy o charakterze niepieniężnym. Mając na względzie słuszny interes osób niepełnosprawnych i ich rodzin - oczekujemy podjęcia inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie.   

Przeczytaj pismo PFZPSiPS

 

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy