Maria Kamińska - sekretarz Federacji i przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników MOPR w Opolu otrzymała z rąk wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nominację do Rady Pomocy Społecznej IX Kadencji. Rada stanowi organ opiniujący i doradczy Ministra. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia, tym bardziej że nasza koleżanka będzie jedynym pracownikiem socjalnym w ww. gronie.   

Inauguracyjne posiedzenie Rady Pomocy Społecznej IX kadencji odbyło się dziś w Warszawie. W uroczystości wzięła udział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Pani Iwona Michałek. Odczytano także list od minister - Pani Marleny Maląg skierowany do członków nowej Rady. Akty powołań do Rady zostały wręczone osobom reprezentującym m.in. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe.

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej oraz przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej. Mamy nadzieję, że rozpoczynająca się właśnie IX kadencja Rady będzie także czasem realizacji długo oczekiwanych zmian w zakresie warunków pracy pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej.   

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy