Ministerstwo Rodziny analizuje postulat Federacji dotyczący wzrostu do 100% zasiłku chorobowego pracowników domów pomocy społecznej przebywających w kwarantannie, jednak zapowiedź wprowadzenia zmian wprost nie pada. Resort przyznaje za to, że ze zwiększonego zasiłku korzystają już teraz wybrani medycy w ramach jednej z tzw. tarcz antykryzysowych.

Przypominamy - Federacja dążąć do równego traktowania pracowników szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia koronawirusem - wystąpiła o zmianę przepisów umożliwiającą wzrost podstaway zasiłku chrobowego pracowników DPS. Jak wynika z oficjalnych danych - do ponad 6,6% zakażeń COVID-19 dochodzi w domach pomocy społecznej, a liczba placówek w których dotąd stwierdzono ognisko koronawirusa zbliża się do 10% wszystkich domów.

Jak przynaje Ministerstwo:

zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) - art. 4c - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Tymczasem jednak, pomimo wskaznych nierówności w traktowaniu, MRPIPS zauważa jednocześnie, że:
Wprowadzenie kolejnego wyjątku w zakresie wysokości powiększonego zasiłku chorobowego, zgodnie z prezentowanym postulatem, wymaga pogłębionej analizy ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Powyższa kwestia będzie nadal przedmiotem działań Federacji, ponieważ nasza organizacja dąży do równego i sprawiedliwego traktowania pracowników narażonych na to samo ryzko choroby. Nadmienić należy dodatkowo, że koszty zwiększenia zasiłku dotyczą grupy jedynie kilkuset zakażonych pracowników DPS, co nie powinno rodzić znaczących kosztów finansowych. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy