W resorcie zostanie dokonana pogłębiona analiza w sprawie świadczenia z PFRON pod kątem ewentualnego podjęcia inicjatywy legislacyjnej  w zakresie uzupełnienia katalogu świadczeń, które nie są wliczane do dochodu ustalonego na podstawie art. 8 ust. 3 ww. ustawy o pomocy społecznej - zapowiada MRPiPS. To odpowiedź na złożony przez Federację postulat, ale nic nie wskazuje, że decyzja w ministerstwie zapadnie szybko. Może się więc okazać, że ewentualne zmiany nie pomogą już osobom niepełnosprawnym, które otrzymały świadczenie z PFRON z uwagi na obecny stan epidemii i zawieszenie zajęć w środowiskowych domach samopomocy.      

Przypominamy - Federacja wystąpiła do MRPiPS z inicjatywą wyłączenia z katalogu dochodu liczonego do świadczeń z pomocy społecznej - świadczenia pieniężnego wypłacanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakażnymi. Zdaniem Federacji, świadczenie wypłacane w okresie epidemii, w związku ograniczonymi możliwościami rehabilitacji osób niepełnosprawnych - nie powinno być uwzględniane w dochodzie liczonym na potrzeby ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Osoby niepełnosprawne nie powinny naszym zdaniem, ponosić negatywnych konsekwencji zagrożenia epidemicznego i ograniczonego dostępu do dedykowanych im usług. Wliczenie do dochodu - ww. świadczenia z PFRON, powoduje w przypadku najuboższych osób niepełnosprawnych, utratę większości zasiłków z pomocy społecznej, wypłacanych tym osobom z powodu ubóstwa i niepełnosprawności. Nadto może skutkować koniecznością ustalenia nowej wysokości opłat związanych z korzystaniem z pomocy o charakterze niepieniężnym.

W obszernych wyjaśnieniach przedstawionych Federacji, MRPiPS potwierdza, że świadczenie z PFRON jest dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Należy więc je wliczać na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Resort, odpowidając na zgłoszony przez PFZPSiPS postulat, wskazuje także na możliwe ograniczenia legislacyjne we sprowadzeniu zmian (szeroki zakres świadczeń z PFRON, które mogłyby podlegać wyłączeniu).  

Do sprawy wrócimy.

Przeczytaj stanowisko MRPiPS

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy