Federacja przedstawiła uwagi do procedowanych właśnie projektów 2 rozporządzeń tj. w sprawie domów pomocy społecznej oraz kontroli w pomocy społecznej. Trwa proces społecznych konsultacji ww. dokumentów.   

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej, zakłada m.in. obligatoryjny obowiązek wprowadzenia procedur  w związku z zagrożeniem na wypadek epidemii, a także zwiększenie do 20% udziału innych pracowników zatrudnionych w DPS (umowy zlecenia, stażyści i wolontariusze), od których zależy spełnienie wymogu określonej liczby osób zajmujących się bezpośrednio mieszkańcami.

Federacja wskazuje m.in. że wprowadzenie kolejnych dokumentów w domach, bez zapewnienia środków na realizację tychże rozwiązań jest niczym innym, jak tworzeniem fikcji radzenia sobie z problemem. Podobnie, w przypadku kolejnego zmniejszenia wymogów stawianych domom (samorządom powiatowym) - zamiast szukać rozwiązań pozwalających na radzenie sobie z brakiem rąk chętnych do pracy w DPS, działa się wyłącznie w kierunku obniżania wskaźników zatrudnienia. 

Z kolei projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, przewiduje m.in. zmniejszenie częstotliwości przeprowadzanych kontroli, nową strukturę pracowników dokonujących kontroli, a co za tym idzie także nowe wymogi dla osób zatrudnianych na tych stanowiskach. 

Federacja proponuje m.in., by absolwenci pracy socjalnej, kończący studia pierwszego stopnia, także mogli starać się o pracę w tym charakterze, a także zgłasza wątpliwości, co do zrównania kontroli kompleksowych z kontrolami doraźnymi i problemowymi. 

Przeczytaj uzasadnienie do naszych stanowisk w sprawie: 1) DPS i 2) kontroli w pomocy społecznej    

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy