Po kilku miesiącach rozmów Federacji z Ministerstwem, możemy już oficjalnie ogłosić, że do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej. Projekt zakłada m.in.: wzrost dodatku terenowego do 400 zł, przy jednoczesnym jego wyłączeniu z kwoty płacy minimalnej i bez konieczności spełnienia warunku przeprowadzania wywiadów środowiskowych, skrócenie okresu niezbędnego do uzyskania urlopu dodatkowego do 3 lat, wprowadzenie precyzyjnej ścieżki awansu zawodowego podobnie jak u kuratorów, zapewnienie pomocy psychologicznej i cyklicznych szkoleń dotyczących bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych, przeformułowanie zadań pracownika socjalnego na mniej interwencyjne, umożliwienie wykonywania zawodu osobom, które utraciły uprawnienia np. w wyniku kontroli wojewodów, a teraz po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogły wrócić do zawodu, umożliwienie pracownikom socjalnym dostępu do egzaminu na superwizora pracy socjalnej bez konieczności odbywania szkolenia, ale po spełnieniu dodatkowych warunków. Teraz przed nami walka o przyjęcie ustawy i realizację w nim jeszcze kilku naszych postulatów.

 

Założenia do projektu zostały umieszczone w ww. wykazie pod poz. UD131. Proponowane zmiany regulują następujące kwestie w zakresie pracowników socjalnych:

  • dodano kolejną kategorię osób, które mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego (tj. osoby, które po dniu 1 stycznia 2014 r. ukończyły studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w szkole wyższej realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów wyższych na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie);
  • doprecyzowano zakres wykonywanych czynności, praw i obowiązków, w tym wskazano, że pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie przysługuje pomoc psychologiczna, w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi oraz pracownik ten ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych;
  • zmieniono reguły przyznawania dodatków za pracę w terenie – będzie on przysługiwał za przeprowadzenia rodzinnego wywiad środowiskowego lub pracę socjalną a nie jak dotychczas – obie te czynności musiały być wykonywane łącznie;
  • zwiększono kwotę dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki – z 250 zł do 400 zł;
  • dodano regulację, zgodnie z którą dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
  • zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni,  z 5 lat do 3 lat;
  • ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych, wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika) oraz obowiązek awansowania w przypadku dwóch pozytywnych następujących po sobie okresowych ocen, gdy pracownik będzie spełniać wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji;
  • dopuszczono również czasowo osoby spełniające określone warunki do egzaminu na superwizora pracy socjalnej bez konieczności odbywania szkolenia (tj. osoby posiadające wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz tytuł zawodowy magistra na jednym z kierunków lub w zakresie: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia,  politologia i nauki społeczne, polityka społeczna, praca socjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, lub posiadające decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które od dnia 1 stycznia 2010 r., przeprowadziły co najmniej 500 godzin konsultacji i poradnictwa dla pracowników socjalnych z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego lub aksjologii pracy socjalnej - polegających na wzmacnianiu kompetencji zawodowych pracowników socjalnych, mogą przystąpić do egzaminu na superwizora pracy socjalnej w terminie nie dłuższym niż do  dnia 31 grudnia 2021 r., bez konieczności odbywania szkolenia, o którym mowa w art. 121a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).

Teraz projekt, o którym rozmawialiśmy z przedstawicielami MRPiPS trafi do konsulatcji społecznych, gdzie zgłosimy nasze dodatkowe uwagi i pomysły, a pózniej mamy nadzieję zakończona sukcesem - walka o jego przyjęcie przez parlament.  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy