Federacja wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki, a także do Minister Rodziny i Polityki Społecznej, o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem będzie zniesienie obowiązku przedkładania przez studentów zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej na potrzeby ustalenia prawa do stypendium socjalnego. Jak wykazujemy - obowiązek narzucony studentom jest sprzeczny z przepisami ustawy o pomocy społecznej, a także kodeksem postępowania administracyjnego w zakresie możliwości poświadczania sytuacji dochodowej osób oraz rodzin nie objętych wcześniej pomocą społeczną.  

Federacja w piśmie adresowanym do obu resortów argumentuje, że  wspomniana ustawa o pomocy społecznej, jak też art. 217 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a., wykluczają wydanie zaświadczenia w stosunku do osób i rodzin, które nie korzystają z systemu pomocy społecznej (nie są objęte pomocą społeczną i nie otrzymywały świadczeń przed złożeniem wniosku o zaświadczenie), a więc większości studentów, którzy zgłaszają się o ww. dokument do OPS. Także wydanie zaświadczeń w stosunku do osób i rodzin, które wprawdzie skorzystały z pomocy, ale w okresach wcześniejszych – jest problematyczne. Z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych – jednoznacznie wynika, że poświadczane w zaświadczeniu informacje muszą być oczywiste i bezspornie wynikać z prowadzonych przez organ rejestrów, ewidencji, czy innych będących w jego posiadaniu danych. Organ nie może więc na potrzeby wydania zaświadczenia, tworzyć nowych danych, w których posiadaniu dotychczas nie był lub podejmować czynności, które zmierzałyby do uzyskania tych danych.

Propnujemy zatem, by w powołanym zakresie zrezygnować całkowicie z obowiązku dostarczania przez studenta ww. zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (przy zachowaniu udokumentowania dochodu jego rodziny), bądź alternatywnie wprowadzić jedynie taką możliwość (nie obowiązek) dla tych studentów, których rodziny w ostatnich trzech miesiącach skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej wymagających udokumentowania dochodu.

Przeczytaj pismo do MEiN oraz MRiPS

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy