Federacja złożyła uwagi do projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu (aktualizacja na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.). Program stanowić będzie faktyczną strategię w obszarze pomocy społecznej do 2030 r., więc warto zapoznać się z proponowanymi zmianami. 

KPPUiWS zawiera odniesienie do szeregu istotnych obszarów obejmujących zarówno pomoc społeczną, jak też wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Program wyznacza kierunki, cele i odnosi się do takich paradygmatów, jak np. deinstytucjonalizacja. Treść dokumentu oraz jego realizacja może mieć również wpływ na warunki zatrudnienia pracowników pomocy społecznej oraz pracowników socjalnych. Dlatego wspólnie z ekspertami Federacji przygotowaliśmy obszerne stanowisko w sprawie projektu. 

Przeczytaj stanowisko Federacji. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy