Federacja pozytywnie odniosła się do projektu zmiany ustawy o pomocy społecznej, autorstwa Ministra, członka Rady Ministrów – Pana Michała Wójcika, w którym proponuje się m.in. poszerzenie katalogu przesłanek do zwolnienia z odpłatności tych członków rodziny (dzieci), którzy doświadczali zaniedbywania obowiązków opiekuńczych i wychowawczych ze strony rodzica – obecnego mieszkańca domu pomocy społecznej (DPS). Jednocześnie Federacja apeluje o wpisanie nowej przesłanki, jako obligującej do tego zwolnienia.

 W piśmie adresowanym do projektodawcy, Federacja wskazuje m.in., że „Jako ogólnopolska organizacja zrzeszająca ww. praktyków, od wielu lat, podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czy też środowiska zainteresowanych rodzin, domagamy się zmiany przepisów odnoszących się do kwestii ponoszenia i zwalniania z odpłatności za pobyt w DPS ww. kategorii zobowiązanych. Dotychczasowe regulacje w tym zakresie pozostają niewystarczające, a wręcz „martwe” dla ochrony tychże osób i w sposób jednoznaczny przyczyniają się do wzmacniania ich poczucia krzywdy oraz traumy, związanej z koniecznością łożenia na rodziców (opiekunów), którzy w przeszłości wyrządzali im realną krzywdę lub całkowicie porzucali obowiązek ich wychowania i opieki. W majestacie prawa, często wbrew opinii pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej prowadzącym postępowania dotyczące nałożenia odpłatności za DPS, którzy dostrzegają rażącą niesprawiedliwość takiego zobowiązania, gminy decydowały o narzuceniu opłaty na te dorosłe już dzieci”.


Na końcu apelujemy, by „zwolnienie z odpłatności następowało w sposób obligatoryjny, a nie jak się zakłada jedynie fakultatywny. Jak bowiem pokazało wieloletnie doświadczenie naszej organizacji, przesłanki zwolnienia wskazane w art. 64 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) – dalej u.p.s., także w zakresie innych przykładowo wymienionych tam przyczyn, dla których istnieje możliwość zastosowania ulgi w opłacie, pozostają faktycznie incydentalnie wykorzystywane, co znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w przytoczonych statystykach w Ocenie Skutków Regulacji (OSR)”.

Przeczytaj całe pismo Federacji

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy