W dniach 2-3.02.2017 r. w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbył się sprawozdawczo-wyborczy Walny Zjazd Delegatów Federacji.

Pierwszy dzień spotkania przedstawicieli członkowskich organizacji związkowych upłynął pod znakiem zatwierdzenia sprawozdań organów Federacji, udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzenia budżetu oraz dokonania wyborów do statutowych organów na nową kadencję. Punktem kulminacyjnym było wyłonienie w głosowaniu osób, które przez najbliższe 4 lata będą reprezentowały naszą organizację. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborów na poszczególne stanowiska powołano - Zarząd Federacji: Jerzy Gilewski (Kraków) – Przewodniczący Federacji, Paweł Maczyński (Warszawa) – Wiceprzewodniczący Federacji, Katarzyna Podsiadło (Kraków) – Sekretarz Federacji, Jacek Szwalgin (Warszawa) – Skarbnik Federacji; Komisja Rewizyjna Federacji: Barbara Cienki (Jarosław) – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Żyłowska (Elbląg) – członkini Komisji Rewizyjnej oraz Szymon Werfel (Iława) – członek Komisji Rewizyjnej.

Drugi dzień Zjazdu był z kolei okazją do dyskusji o kierunkach rozwoju Federacji, strategicznych jej celach zarówno w wymiarze pracowniczym, jak i profesjonalnym. Wstępem do żywej debaty było wystąpienie dr hab. Huberta Kaszyńskiego (IS UJ), którego wraz z mgr Olgą Maciejewską (IS UJ, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ) mieliśmy zaszczyt gościć podczas spotkania. W mocnym wystąpieniu nasz ekspert podkreślał m.in. znaczenie działalności Federacji dla budowania silnej profesji oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w pomocy społecznej takich jak przemoc instytucjonalna skierowana wobec pracowników czy nepotyzm. W haśle Federacji „Pomagamy pomagającym” kryje się człowiek, w ustawach i przepisach, choć ważnych człowieka nie dostrzegam – mówił i zachęcał by na wartościach godności i konkretnych przykładach pomocy oprzeć dalszą działalność. Zebrani przedstawiciele związków oraz zaproszeni goście starali się też wskazać postulaty, których realizacja mogłaby znacząco zmienić negatywny obraz sytuacji pracowników: proponowano m.in. ustawowe podniesienie wysokości dodatku terenowego, zmianę zaszeregowania wynagrodzeń do poziomu pracowników urzędniczych, zlikwidowanie wymogu formalnego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych dla pracowników pomocy chcących aplikować na stanowiska zarządzających, a także wprowadzenie mechanizmu w którym pracownicy mogliby oceniać okresowo swojego pracodawcę. Zwracano również uwagę na brak systemowych rozwiązań co do zlecania dodatkowych zadań bez asygnowania środków i potrzebę zadbania o sytuację pracowniczą asystentów oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Zjazd zakończył się krótkim wystąpieniem naszej koleżanki Anny Chwazik, która przedstawiła zasady prowadzenia księgowości organizacji związkowych.

Podczas dwudniowych obrad delegaci i nasi przyjaciele nie zapomnieli również o potrzebie bezpośredniego wsparcia pracowników – w spontanicznej akcji zebraliśmy środki, które przekazaliśmy na leczenie chorej na nowotwór Kasi z OPS w Przelewicach.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział w Zjeździe naszym delegatom oraz przyjaciołom, a także w sposób wyjątkowy kolegom i koleżankom z ZZP OPS Ursynów (Annie Chwazik, Dorocie Ścisło, Jackowi Szwalgin i Piotrowi Lipie) bez których zaangażowania Zjazd nie byłby możliwy. Podziękowania kierujemy również na ręce Dyrekcji i pracowników CPS „Dialog” oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którzy wsparli organizację spotkania.

           

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy