W związku z prezydencką inicjatywą ustawodawczą dotyczącą powołania Centrów Usług Społecznych (CUS), która właśnie weszła w decydującą fazę prac parlamentarnych, członkowie Zarządu Federacji spotkali się z Panem Pawłem Muchą - Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz dr hab. Markiem Rymszą - doradcą Prezydenta RP ds. społecznych. W spotkaniu brała również udział przedstawicielka Kancelarii Prezydenta RP ds. prawnych.

Strona społeczna odnosząc się do projektu ustawy o realizacji usług społecznych w centrum usług społecznych, wyraziła zaniepokojenie zarówno trybem procedowania ustawy, jak też poszczególnymi zapisami, które mogą nie gwarantować ciągłości uprawnień zawodowych dla pracowników, których ośrodek pomocy społecznej zostanie przekształcony w CUS. Zdaniem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP - projektodawca w żadnej mierze nie dążył do ograniczenia praw osób zatrudnionych w CUS, jak też żadne z projektowanych przepisów nie daje podstaw do zwalniania pracowników lub kształtowania im gorszych warunków pracy. Reprezentujący Federację zwrócili uwagę, iż obecny projekt stwarza jednak swobodę interpretacyjną, która może być wykorzystana w poszczególnych samorządach. Minister Paweł Mucha, wobec zgłaszanych uwag nie wykluczył, że zostanie zgłoszona odpowiednia poprawka do projektu ustawy lub też przepisy zostaną doprecyzowane jeszcze przed wejściem ustawy w życie tj  przed 1 stycznia 2020 r.

Niezależnie od powyższego uzgodniono, że w przygotowywanych wytycznych oraz materiałach edukacyjnych dla samorządu, znajdą się również jasne informacje dotyczące konieczności zapewnienia przez samorząd ciągłości zatrudnienia, tych samych warunków i uprawnień pracowniczych w przypadku powołania CUS w miejsce OPS. Ustalono także, że Federacja będzie na bieżąco zgłaszała wszelkie uwagi dotyczące praktycznego funkcjonowania CUS po ich powołaniu.

Oprócz zagadnień pracowniczych sporo przestrzeni poświęcono również samej idei wzmacniania usług społecznych. Federacja wyraziła nadzieję na poszerzanie wszelkich form zaspokajania potrzeb społecznych, jednakże wyraziła również pogląd, że niedopracowany i pospiesznie wprowadzany projekt CUS, może "rozbić" idee usług społecznych o praktykę funkcjonowania samorządu oraz niejasne przepisy. Zwrócono również uwagę, że realizatorami zadań są pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny i bez nich nawet najdoskonalszy system wspracia nie będzie funkcjonował. Brak gwarancji tych samych praw pracowników CUS i OPS, może doprowadzić do jeszcze większych strat wykwalifikowanych kadr pomocy społecznej. Co więcej, jak stwierdzili przedstawiciele PFZPSiPS, reformowanie systemu bez wzmocnienia roli, prestiżu i warunków pracy pracowników pomocy społecznej, nie będzie efektywne.

Rozmowa toczyła się w merytorycznej i dobrej atmosferze, a przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP informowali o tych elementach ustawy, które miały np. na celu nie tylko pozostawienie tej samej liczby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ale także wzmocnienie ich roli. Czas i działania projektodawców pokażą, na ile dzisiejsze zapewnienia przełożą się na zmiany w samej ustawie oraz jej stosowaniu. Projekt trafił do drugiego czytania na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się już 17 lipca br.             

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy