Senat przyjął ustawę o realizowaniu usług społecznych w centrum usług społecznych (CUS). Wcześniej nad projektem debatowano w senackich połączonych komisjach. Na miejscu obecni byli przedstawiciele Federacji i "czuwali" by wywalczona przez nas oraz wprowadzona przez posłów poprawka gwarantująca ciągłość zatrudnienia oraz te same warunki pracy dla pracowników, których OPS ulegnie przekształceniu w centrum - została zachowana.   

Podczas posiedzenia senackich komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, debatowano głównie o kwestii obligatoryjności wprowadzania CUS, a także zadawano pytania dotyczące katalogu usług, które realizować może nowe centrum.

Dla nas kluczowym było potwierdzenie wprowadzonej przez posłów zmiany polegającej na dodaniu do ustawy poprawki gwarantującej ciągłość zatrudnienia oraz te same warunki pracy pracowników, których OPS ulegnie przekształceniu w CUS. Jak przyznał prezydencki minister - Pan Paweł Mucha - dzięki ostatnim spotkaniom z przedstawicielami Federacji, udało się doprecyzować, że pracownicy CUS kontynuować będą zatrudnienie na nie gorszych warunkach, niż ich dotychczasowe w ośrodkach pomocy społecznej. Co więcej - przez najbliższe lata - obowiązywać będą w CUS porozumienia oraz ponadzakładowe układy zbiorowe pracy wynegocjowane przez związki zawodowe, a organizacje związkowe oraz pracownicy m.in. muszą zostać powiadomieni o zamiarze utworzenia CUS oraz skutkach, które może wywołać przekształcenie.

Teraz ustawa trafi na biurko Prezydenta, jednak podpis będzie jedynie formalnością, ponieważ Pan Andrzej Duda jest projektodawcą ww. aktu prawa.

Tym samym kończy się ważny dla nas etap batalii, która początkowo dotyczyła wycofania projektu ustawy, a gdy to okazało się niemożliwe - jej zmiany i ograniczenia największego ryzyka. Przypominamy, że Federacja od początku zgłaszała zastrzeżenia co do kształtu ustawy o CUS, która naszym zdaniem będzie miała swoje negatywne przełożenie na dostępność do pomocy, jej komplementarność oraz spójność systemu wspracia. Od początku walczyliśmy również by pracownicy przechodzący do CUS zachowali pracę i te same warunki zatrudnienia, co w OPS. Pierwsza wersja projektu przewidywała bowiem możliwą likwiadację OPS, a to oznaczałoby rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami jednostek. Tak się jednak nie stanie i nasze wielokrotne rozmowy z parlamenatrzystami oraz projektodawcami nie poszły na marne.

Nie kończą się jednak nasze działania wokół ustawy, bowiem jak uzgodniliśmy w Kancelarii Prezydenta RP - Federacja będzie monitorowała działanie CUS-ów w praktyce, a także uczestniczyć będzie w tworzeniu wytycznych i rekomendacji dla samorządów, które zechcą powołać centrum.    

     

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy