Dziś - 17.10.2019 r. - obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce odsetek osób ubogich w ciągu ostatniego roku zwiększył się odpowiednio do 5,4 % (z 4,3%) w przypadku ubóstwa skrajnego i do 10,9 % (z 10,7%) w przypadku ubóstwa relatywnego. Co ciekawe - progi dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej - pozostają na poziomie niższym lub nieznacznie wyższym od większości kryteriów wskazujących na ubóstwo. Maleje również liczba pracowników socjalnych, których zadaniem jest przeciwdziałanie ubóstwu.

Więcej ubogich

Liczba osób ubogich w ciągu tylko ostatniego roku zwiększyła się o ponad 400 tys. Niepokoi fakt, iż wyższy poziom ubóstwa dotyczy gospodarstw domowych, w których wychowywane są dzieci, a także tych, w których rodzina utrzymuje się ze świadczeń społecznych. Ten drugi trend można tłumaczyć także niskimi kryteriami dochodowymi uprawniającymi do świadczeń, co wpływa negatywnie na dostępność do podstawowej pomocy dla osób ewidentnie ubogich. I tak minimum egzystencji (przeżywalności) wyznaczone zostało w Polsce: dla gospodarstwa jednoosobowego na poziomie 591 zł, a dla 4-osobowego na poziomie ok 503 zł/na osobę. Z kolei min­i­mum soc­jal­ne, które oznacza zaspoka­janie potrzeb kon­sump­cyjnych na relaty­wnie niskim poziomie, ale uwzględ­ni­a­ją­cym zalece­nia nauki wynosi odpowiednio 1168 zł w gospodarstwie jednoosobowym i ok. 932 zł/na osobę w gospodarstwie 4-osobowym.  

Próg dostępności do świadczeń z pomocy społecznej wynosi odpowiednio 701 zł - dla gospodarstwa jednoosobowego i 528 zł/ na osobę w gospdarstwie wieloosobowym. Oznacza to - że osoby, których dochody mieszczą się w górnej granicy ubóstwa (minimum socjalne), nie kwalifikują się do świadczeń z pomocy społecznej. Podobnie jest w przypadku świadczeń rodzinnych adresowanych do rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Z powodu dostępności do wsparcia spada również liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej (obecnie ok. 915 tys. osób), którym to faktem chwalą się wprawdzie decydenci, pomijając jednak jedną z istotnych przyczyny takiego stanu rzeczy.  

Przeczytaj więcej na stronie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych tutaj

Przeczytaj raport dotyczący ubóstwa w Polsce na stronach EAPN Polska tutaj

Mniej pracowników socjalnych pracujących z ubogimi

Tymczasem w Polsce ubywa pracowników socjalnych, którzy stoją na pierwszej linii w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem ubóstwu. W 2018 r. stan liczbowy pracowników socjalnych po raz pierwszy spadł i osiągnął dawno nie notowany poziom z 2012 r. tj. 19 596 osób zatrudnionych. W przypadku pracowników terenowych wróciliśmy do stanu z roku 2015.    

Jak stwierdziła w specjalnym komunikacie Ana Radulescu - prezydent Międzynarodwej Federacji Pracowników Socjalnych Regionu Europa (IFSW) to pracownicy socjalni w całej Europie aktywnie działają w celu podniesienia świadomości na temat złożonych i niszczących skutków ubóstwa.  

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Inicjatorem obchodów był międzynarodowy ruch ATD Czwarty Świat, którego założycielem jest Polak - Ojciec Józef Wrzesiński działający m.in we Francji na rzecz osób ubogich oraz bezdomnych. 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy