Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu sprawy ze skargi Federacji na decyzję Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję MGOPS oraz zasądził od Dyrektora tej jednostki (Pani Anety Mikuszewskiej - Sorn), na rzecz Federacji zwrot kosztów postępowania. 

 Sprawa, która jest przedmiotem ww. postępowania dotyczy wniosku Federacji o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wynagrodzeń, nagród i awansów w MGOPS. Po raz kolejny w sprawach o udostępnienie informacji okazało się jednak, że wydana przez MGOPS decyzja w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, obarczona jest wadą prawną.

Tym razem, jak m.in. wskazało WSA w Kielcach - "Jakkolwiek decyzje organu zawierają konieczne elementy decyzji w postaci rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia, to elementy te pozostają niespójne względem siebie. Niewyjaśniona i nieznana jest w związku z tym intencja organu podejmującego zaskarżone rozstrzygnięcie. (...) Zaistniała sprzeczność pomiędzy elementami decyzji godzi jednoznacznie w zasady ogólne postępowania administracyjnego wyrażone w przepisach art. 8 § 1, art. 9 oraz art. 11 k.p.a., albowiem organ w ten sposób nie przekonuje i nie wyjaśnia spójnie z rozstrzygnięciem motywów zajętego stanowiska, doprowadza do chaosu informacyjnego, utrudniającego wnioskodawcy podjęcie polemiki z zaprezentowanymi tezami. Stwierdzenie powyższego uchybienia organu czyni zasadnym wniosek Sądu o naruszeniu przez Dyrektora art. 107 § 1 pkt 5 i 6, § 3 oraz art. 8 § 1, art 9 i art. 11 k.p.a. Przepisom tym organ uchybił, wydając zarówno zaskarżoną decyzję jak i poprzedzającą ją decyzję z 9 listopada 2020 r.". 

Tym samym, Dyrektor MGOPS zobowiązany został, by - "rozpoznając wniosek, wyda(ć- przyp.) rozstrzygnięcie z poszanowaniem przepisów prawa procesowego, w szczególności zważając na wewnętrzną spójność pomiędzy elementami aktu administracyjnego umożliwiającą jego – ewentualną – kontrolę w postępowaniu sądowoadministracyjnym".

 Orzeczenie nieprawomocne. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy