Federacja przesłała uwagi do ministerialnego projektu ustawy, w którym zakłada się zmianę realizatora wypłaty świadczenia wychowawczego z obecnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Tymczasem otrzymaliśmy też odpowiedź na pisma skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Rodziny w tej samej sprawie. MRiPS zapewnia że "nie prowadzi prac legislacyjnych nad zmianą realizatora świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy też świadczeń z pomocy społecznej", przy czym nasze pytanie brzmiało - czy resort "planuje lub prowadzi prace nad zmianą realizatora" tych świadczeń?  

Federacja w związku z procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w przesłanej opinii zwraca m.in. uwagę na:

  • zagrożenie w wypłacie i dostępności do świadczenia dla części rodzin wykluczonych cyfrowo i obiorców wrażliwych, w związku z przekazaniem zadania do nowej jednostki i całkowitego zinformatyzowania procesu przyznawania 500+;
  • niekonsekwencję samego projektodawcy w określaniu warunków nabywania prawa do świadczenia;
  • pozorność zakładanych oszczędności, wobec braku rzetelnych danych dotyczących kosztów dotychczasowych postępowań o 500+, a także pomijania części z faktycznych kosztów;
  • niekorzystny wpływ projektowanych zmian na finanse publiczne państwa, w związku z ograniczeniem możliwości dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych;
  • niekorzystny wpływ projektowanych przepisów na transparentność w zlecaniu określonych usług podmiotom zewnętrznym, w związku z dopuszczeniem rezygnacji w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych;
  • daleko idące konsekwencje dla osób dotychczas zatrudnionych przy obsłudze 500+, głównie pracowników ośrodków pomocy społecznej.   

Przeczytaj opinię Federacji

Przeczytaj pismo MRiPS

Przeczytaj pytania Federacji do Ministerstwa

Odpowiedź na zapytanie publiczne o 500+ (z 19.07)

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy