Jak alarmują nas asystenci rodziny, już po wypłacie im jednorazowego dodatku za pracę w okresie epidemii, co najmniej jeden z wojewodów zaczął kwestionować zasadność przyznanych dotacji. Problem dotyczy tych ośrodków, w których nie są realizowane zadania w ramach ustawy "Za życiem". Federacja wystąpiła do Ministerstwa Rodziny o interpretację wytycznych programu, w ramach którego wypłacane były dodatki. 

W dniu 30.12.2020 roku Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy zawarły porozumienie kończące wieloletni spór zbiorowy. Wspólnie mamy nadzieje, że stosunki pomiędzy tymi podmiotami w przyszłości będą się układały co najmniej poprawnie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wymierzył dyrektor DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej grzywnę za nieprzekazanie naszej skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Sąd orzekł także o konieczności zwrotu Federacji kosztów postępowania sądowego przez dyrekcję domu. To jednak nie koniec kłopotów pracodawcy. W sądzie rusza bowiem sprawa o przywrócenie do pracy zwolnionych członków lokalnego związku zawodowego, którzy podnosili problem związany z przestrzeganiem w DPS zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii. W odpowiedzi Pani Iwona Wielgopolan (dyrektor) zwolniła funkcyjnych członków organizacji. W tej sprawie trwa obecnie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Rok 2020 przeszedł do historii i w historii zapisał się wyjątkowym wydarzeniem, jakim jest pandemia. Tradycyjnie jednak nasi fani w głosowaniu wybrali też 10 najważniejszych wydarzeń mijającego roku w pomocy społecznej. Zapraszamy do  podsumowania roku 2020 r. z perspektywy pracowników pomocy społecznej.

Takie wezwanie pojawiło się na protestacyjnym billboardzie, który został umieszczony przy jednej z tras w Mikołowie. To nawiązanie do trwającego sporu zbiorowego o podwyżki w MOPS, ale także do naszych ustaleń, z których wynika, że ośrodek w ostatnich latach regularnie zwracał do budżetu miasta znacznej wysokości środki, które mogłyby posłużyć wzrostowi uposażeń samych pracowników pomocy społecznej. Protest trwa i wszystko wskazuje, że będzie eskalował także w następnych miesiącach. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiedziało na apel Federacji dotyczący zmian w obowiązku przedkładania przez studentów zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej na rzecz uzyskania stypendium socjalnego. Resort edukacji wyjaśnia, że obowiązek ten nie jest bezwzględny, jednak rozważa zmiany w tym zakresie. Ośrodkom pomocy społecznej, po naszej interwencji przekazano wytyczne w tym zakresie. 

W tym roku Federacja rozmawiała z MRiPS także na temat zmian w rozporządzeniu o wywiadzie środowiskowym. Teraz możemy już oficjalnie ogłosić, że nasze pomysły i rozmowy z resortem właśnie się realizują w postaci projektu rozporządzenia o rodzinnym wywiadzie środowiskowym, który już trafił do konsultacji publicznych. Pracownicy socjalni w wyniku projektowanych zmian otrzymają nową i bardziej prestiżową legitymację. W samym formularzu wywiadu część danych zostanie zlikwidowana, ale pojawią się np. ważne informacje o bezpieczeństwie pracowników. Co jednak najważniejsze – to pracownik socjalny będzie decydował, które części formularza wypełnić (podział wywiadu na część obligatoryjną i fakultatywną). Ma to szansę ograniczyć biurokrację i przyspieszyć zbieranie informacji. Warto poznać wszystkie z kluczowych zmian, które zapewne wejdą w życie.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 przewiduje, że w tzw. fazie "0" oprócz medyków, szczepieniom mogą poddać się pracownicy domów pomocy społecznej oraz pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej. Także zalecenia Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) zawierają rekomendacje dotyczące szczepień w pierwszej kolejności - pracowników sektora pomocy społecznej. Federacja skierowała pytanie do Ministerstwa Zdrowia o zasięg szczepień pracowników pomocy społecznej, tryb zgłaszania chętnych pracowników i przewidywane terminy w tym zakresie. 

Zakończyliśmy spór zbiorowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju. Początkowo lokalny samorząd wykluczał możliwość przyznania jakichkolwiek podwyżek, jednak ostatecznie pracodawca złożył satysfakcjonującą nas propozycję dotyczącą wzrostu uposażeń ponad zakładany wzrost płacy minimalnej. Dzięki podpisanemu porozumieniu, od 2021 r. wzrost płacy dla wszystkich będzie odczuwalny, a także dodatkowo zmniejszą się dysproporcje w wynagrodzeniach grupy pracowników socjalnych.   

W przyszłym roku - 16 marca - obchodzić będziemy wspólnie z międzynarodową społecznością pracowników socjalnych, kolejny Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). Podobnie, jak w latach ubiegłych, zaprezentowany został plakat i hasło promujące WSWD, które tłumaczone jest zwykle na ponad 100 wersji językowych. Dzięki naszemu uczestnictwu w Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW), powstała już polska wersja plakatu oraz przetłumaczony został temat przyszłorocznych obchodów - "UBUNTU. Jestem Ja, bo Jesteśmy My. Wzmacnianie społecznej solidarności i globalnych więzi". Zachęcamy, by dowiedzieć się, jakie znaczenie kryje słowo "Ubuntu"  i jak wygląda nasz plakat.