Początek roku i od razu z nowymi członkami. Zaczynamy od pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, którzy zrzeszeni w nowo powołanej organizacji związkowej podjęli decyzję o przystąpieniu do nas. Gratulujemy i życzymy wspólnych sukcesów.

PowerUs - międzynarodowa sieć, która zrzesza badaczy, nauczycieli akademickich oraz praktyków skupionych wokół pracy socjalnej i edukacji włączającej wymieniła Federację jako reprezentującą pracowników socjalnych i dbająca o pracę socjalną w Polsce. Dostrzeżono również nasz kodeks etyczny.

W związku z licznymi zapytaniami pracowników - Federacja wystąpiła do Resortu z wnioskiem o przekazanie kserokopii protokołów z ostatnich czterech lat z obrad komisji Rady Pomocy Społecznej opiniującej wnioski o nagrody specjalne Minister Rodziny przyznawane z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Na 23 ostatnio wręczonych nagród i wyróżnień indywidualnych i zbiorowych - nagrodę przyznano tylko jednemu pracownikowi socjalnemu.

Federacja zgłosiła własne uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zdaniem organizacji projektowane przepisy mogłyby utrudnić działania organizacji związkowych.

Federacja zgłosiła własne uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska istnieje już 10 lat. Nasz przedstawiciel uczestniczył w uroczystym seminarium, w trakcie którego podsumowano dotychczasową działalność i dyskutowano o wyzwaniach w ww. obszarze.

W naszym federacyjnym gronie tym razem witamy organizację związkową i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Dziękujemy na zaufanie i życzymy by wspólna działalność związkowa przynosiła wymierne i pozytywne skutki.

Resort rodziny niemal w całości uwzględnił zgłoszone uwagi naszej organizacji do projektu rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W dniach 26-27 listopada w gdańskim ECS odbyło się pierwsze Forum Pracowników Socjalnych - Troska. Umacnianie. Siła. Współorganizatorem Forum była Federacja.