W dniu 29.05.2018 r. przedstawiciele Federacji spotkali się z Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej - Panią Krystyną Wyrwicką oraz Panem Janem Łobaszewskim - ekspertem Ministerstwa. Rozmowa dotyczyła zgłoszonego przez nas pakietu rozwiązań w zawodzie pracownika socjalnego (#ustawadlasocjalnych) oraz prezydenckich założeń w sprawie powołania Centrów Usług Społecznych.

Federacja oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny złożyli wspólne uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W dniu 21 maja br. w Krakowie miał miejsce wykład i spotkanie wiceprzewodniczącego Federacji ze studentami pracy socjalnej oraz pracownikami naukowymi Instytutu Socjologii UJ, Evangelische Hochschule Berlin i CRFMS Erasme w Tuluzie. Wizyta studentów z Francji oraz Niemiec jest częścią międzynarodowego projektu realizowanego przez IS UJ „Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami w Niemczech, Francji i Polsce".

Wydawało się że pomysł wprowadzenia Centrów Usług Społecznych, po tym jak został oprotestowany przez środowisko i w drodze kompromisu wprowadzono w ustawie zapisy dotyczące możliwości tworzenia w strukturach OPS specjalnych komórek o tej nazwie oraz funkcji - już w tej kadencji parlamentu nie powróci. Tymczasem - jak potwierdziła Federacja - nad zmianami pracuje specjalnie powołany zespół przy Prezydencie RP.

Federacja zgłosiła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postulaty dotyczące usprawnienia systemu świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz pielęgnacyjnych. Uwagi skierowane do resortu są wynikiem inicjatywy samych pracowników zajmujących się obsługą ww. wniosków.

Z nieukrywaną radością witamy w naszej organizacji pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Nasi nowi członkowie zrzeszeni w Toruńskim Związku Zawodowym Pracowników MOPR stworzyli z naszą niewielką pomocą własną organizację związkową i zdecydowali o przystąpieniu do Federacji. Gratulujemy i dziękujemy Wam za okazane zaufanie. Życzmy by czas Waszego członkostwa został zamieniony w skuteczne działania na rzecz pracowników.

Z początkiem nowego miesiąca do naszej organizacji przystąpili pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Samorządowych Pomocy Społecznej w Częstochowie. Dziękujemy za Wasz akces do Federacji i życzymy by wspólna działalność związkowa obfitowała w wymierne efekty dla pracowników.

... i wyjechać w Bieszczady? Najbliższa okazja już w dniach 7-10 czerwca br., kiedy to organizowany jest 4 Rajd Pracowników Pomocy Społecznej, do udziału w którym już dziś gorąco zapraszamy.

Przedstawiciel Federacji uczestniczył w zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim konferencji dotyczącej polityki społecznej.

Ważne Sąd Okręgowy w prawomocnym wyroku podtrzymał karę grzywny dla Wójta Wierzbicy za rażące naruszenie prawa pracy przy zwolnieniu byłego Kierownika GOPS - Pani Ilony Czarneckiej. W Sądach trwają kolejne postępowania związane ze sprawą strajku w wierzbickim ośrodku.