Dwa z pięciu ogólnopolskich komitetów wyboryczych odpowiedziały na zadane przez pracowników pomocy społecznej, za pośrednictwem Federacji - pytania dotyczące planów i zamierzeń związanych z pomocą społeczną. Tylko KW Polskie Stronictwo Ludowe odpowiedziało szczegółowo na zadane pytania, natomiast KW SLD ("Lewica") ograniczyło się do kilkuzadaniowego oświadczenia. Odpowiedzi nie udzieliły wogóle: KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Koalicja Obywatelska oraz KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Wybory parlamentarne odbędą się 13 października br. 

PFZPSiPS w dniu 17.09.2019 r. złożyło we wszystkich 5 ogólnopolskich komitetach wyborczych 18 pytań dotyczących zamierzeń i planów formacji politycznych związanych z polityką państwa w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności z uwzględnieniem sytuacji pracowników pomocy społecznej. Pytania pochodziły bezpośrednio od pracowników pomocy społecznej oraz bezpośrednio od członków naszej organizacji. Każdy z komitetów otrzymał ten sam okres czasu na ustosunkowanie się do pytań, a także w trakcie zbierania odpowiedzi kilkakrotnie zwracaliśmy się do komitetów z przypomnieniem o możliwości udzielania odpowiedzi.

Tutaj możesz się zapoznać z pismem złożonym bezpośrednio w siedzibach wszystkich komitetów.

W efekcie:

KW Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 2) - wogóle nie odpowiedział na nadesłaną korespondencję

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość (lista nr 4) - wogóle nie odpowiedział na nadesłaną korespondencję

KW Koalicja Obywatelska (lista nr 5) - wogóle nie odpowiedział na nadesłaną korespondencję 

 

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lewica) (lista nr 3) - udzielił następującej odpowiedzi:

Mamy świadomość, że polityka społeczna to ważna gałąź gospodarki, a także wehikuł dla wyrównywania szans w naszym społeczeństwie. Lewica jest naturalnie przywiązana do kwestii socjalnych.

W częściach dot. godnej pracy, polityki społecznej oraz równych praw naszego programu pracownicy pomocy społecznej zyskują wiele korzyści, np. minimalne wynagrodzenie w wysokości 3500 złotych, 100% płacy zasadniczej na zwolnieniu lekarskim. Chcemy również wprowadzić coroczne urlopy wytchnieniowe dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami i zapewnić gwarantowaną emeryturę minimalną w wysokości 1600 złotych. Zamierzamy w końcu zapewnić równe płace za tę samą pracę bez względu na płeć.

Z poważaniem,

Maria Popczyk
Zespół programowy Lewicy

 

KW Polskie Stronnictwo Ludowe (lista nr 1) - udzielił następujących odpowiedzi:

Szanowni Państwo, 
poniżej przedstawiam odpowiedzi Rady Programowej KW PSL do pytań z Państwa ankiety:
Czy i jakie zmiany legislacyjne zamierza podjąć Państwa formacja polityczna, by poprawić sytuację pracowników pomocy społecznej w Polsce oraz zapobiec ich odpływowi z zawodu ?
Należy podjąć  niezbędne zmiany legislacyjne mające na celu dowartościowanie zawodu pracownika socjalnego i pracowników pomocy społecznej. W tym celu powinno się m.in. doprecyzować i dookreślić zasady awansu takich pracowników, zwiększyć co najmniej o 2 dni dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osób spełniających kryteria z ustawy czy podjąć waloryzację coroczną niewaloryzowanego dotychczas tzw. „dodatku terenowego”. 
Czy zdaniem Państwa formacji politycznej minimalne wynagrodzenie pracowników pomocy społecznej powinno być ściśle określone? Jeśli tak – to jaka kwota minimalnego wynagrodzenia powinna być gwarantowana na poszczególnych stanowiskach pracy w pomocy społecznej np: pracownika socjalnego, asystenta rodziny, opiekunki lub opiekuna w domu pomocy społecznej, pracownika świadczeń rodzinnych etc.? W jaki sposób zamierzacie Państwo zapewnić wskazany przez siebie poziom wynagrodzenia?
Minimalne wynagrodzenie pracowników pomocy społecznej powinno być ściśle określone i ujednolicone. Doprecyzowanie tych stawek powinno się odbyć w drodze dialogu i ustaleń pomiędzy związkami zawodowymi pracowników socjalnych i pomocy społecznej oraz zatrudniającymi ich samorządami przy odpowiednim zabezpieczeniu źródeł finansowania takich podwyżek w budżecie państwa.
Kto, według Państwa formacji politycznej powinien być odpowiedzialny za poziom wynagrodzenia oraz warunki świadczenia pracy pracowników pomocy społecznej: 1) wyłącznie rząd, 2) wyłącznie samorząd, czy 3) wspólnie, a jeżeli tak – to która strona w jakim zakresie oraz proporcjach?
Naszym zdaniem niezbędne jest przemodelowanie systemu wynagradzania i zapewnienia odpowiedniego środowiska pracy dla pracowników socjalnych i pomocy społecznej. Należy zwiększyć w tym zakresie udział rządu, który powinien pokrywać z budżetu  wszelkie niedobory w tym zakresie, z którymi nie jest w stanie poradzić sobie samorząd.
Czy zdaniem Państwa formacji pracownicy pomocy społecznej wykonujący swoją pracę bezpośrednio w środowisku (terenie) na rzecz osób wymagających pomocy np. pracownicy socjalni lub asystenci rodziny powinni otrzymywać dodatkowe uprawnienia związane z charakterem tej pracy np. dodatki, ekwiwalenty, urlopy etc.? Jeśli tak – to jakie i ewentualnie w jakiej wysokości lub wymiarze? W jaki sposób zamierzacie zapewnić Państwo wskazane przez siebie uprawnienia?
Należy zwiększyć, poprzez waloryzacje tzw. „dodatek terenowy”, a także zwiększyć do 12 dni dodatkowy urlop wypoczynkowy dla takich pracowników. Wprowadzenie tych zmian wymaga nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.
Jakie konkretne działania podjęła dotychczas Państwa formacja polityczna na rzecz pracowników pomocy społecznej? Prosimy o wskazanie konkretnych działań oraz ich efektu.
M.in. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z lipca 2015 r. wprowadzająca asystę policji dla pracowników socjalnych i pomocy społecznej przy wykonywaniu niektórych czynności poza ośrodkiem pomocy społecznej.
Jaki model pomocy społecznej w wymiarze instytucjonalnym Państwo preferujecie: 1) ściśle wyspecjalizowane w konkretnych obszarach np. niepełnosprawności, jednostki pomocy społecznej działające odrębnie, ale ze sobą współpracujące i zatrudniające specjalistów; 2) połączone najlepiej w jedną wspólną jednostkę, podmioty realizujące różne formy usług społecznych; 3) inny (jaki)….?
Preferujemy 1 model ale, jak to jest zaznaczone, w oparciu o ścisłą współprace tych wyspecjalizowanych jednostek
Kto zdaniem Państwa formacji powinien być odpowiedzialny za publiczną pomoc społeczną w Polsce: 1) wyłącznie samorząd, 2) wyłącznie rząd, 3) wspólnie rząd oraz samorząd? Jeśli wybraliście Państwo „3” możliwość to prosimy określić kompetencje rządu i samorządu oraz ewentualne zmiany, które Państwo planujecie w tym zakresie?
Preferowany powinien być system mieszany na zasadzie subsydiarności odpowiedzialności za poszczególne zadania ponoszonej przez rząd (szczególnie jeśli chodzi o niedobór środków finansowych na te zadania w samorządach).
Jaka, zdaniem Państwa formacji powinna być rola organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej w tworzeniu systemu pomocy społecznej w Polsce? Jakie zmiany w tym zakresie Państwo postulujecie? Jakie zadania powinny wykonywać organizacje pozarządowe, a jakie nie powinny być przekazywane tym organizacjom?
Naszym zdaniem organizacje tzw. „trzeciego sektora” mogą, a nawet powinny odgrywać większą rolę w systemie pomocy społecznej w Polsce. Poprzez stworzenie ram odpowiedniego wsparcia finansowego powinny one brać udział w realizacji wszystkich tych zadań, których specyfika nie wymaga instytucjonalnego podejścia obecnie funkcjonujących  organów pomocy społecznej, po to by odciążyć pracowników socjalnych i pomocy społecznej.
Czy zdaniem Państwa formacji obecny model, w którym w każdej gminie istnieje ośrodek pomocy społecznej, powinien być zachowany? Jeśli nie, to jakie zmiany postulujecie Państwo wprowadzić?
Obecny system powinien zostać na ten moment zachowany. Nie zamyka to oczywiście drogi do przemodelowania go w dialogu z samorządami i organizacjami związków zawodowych pracowników socjalnych i pomocy społecznej.
Czy i jakie zmiany postulujecie Państwo w zakresie zwiększenia wpływu organizacji społecznych pracowników na tworzone prawo w obszarze pomocy społecznej?
Należy przede wszystkim urealnić proces konsultacji społecznych wszelkich zmian legislacyjnych w tym obszarze. Obecna władza większość zmian legislacyjnych przeprowadza bez konsultacji, ścieżką poselską. To niedopuszczalne pomijanie zasad właściwej legislacji pozbawia w praktyce m.in. środowisko pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej wpływu na tworzone prawo.  Warto zastanowić się nad powołaniem stałej grupy roboczej (może w formie okrągłego stołu rządu, samorządu i pracowników obszaru pomocy społecznej) przy MRPiPS, która miałaby uprawnienia inicjatywne w  rządowej ścieżce  legislacyjnej.
Czy w ocenie Państwa formacji pracownicy pomocy społecznej powinni mieć ustawowo określoną ścieżkę awansu zawodowego, a tym samym przechodząc do nowej jednostki zachowywać dotychczas zdobyte uprawnienia? Jeśli tak – to jakie działania zamierzacie Państwo podjąć na rzecz zagwarantowania ww. ścieżki awansu?
Tak. Należy podjąć nowelizacje art. 121 ustawy o pomocy społecznej w kierunku wprowadzenia takich zmian, które precyzyjnie określałyby poszczególne zasady i stopnie awansu zawodowego, tak aby pracownicy zmieniający miejsce zatrudnienia nie tracili już uzyskanych uprawnień.
Czy jakie działania, zdaniem Państwa formacji politycznej należy podjąć na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej?
Efektywniejsza powinna być współpraca instytucji samorządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej z policją, tak aby nie powtarzały się przypadki zastraszania czy terroryzowania pracowników socjalnych i pomocy społecznej. Powinno się wydzielić dodatkowe środki na modernizację placówek i zamontowanie tam środków zabezpieczających pracowników socjalnych przed agresją klientów pomocy społecznej (monitoring, mechaniczne zabezpieczenia pomieszczeń). Należy także zwiększyć udział asysty policyjnej przy wywiadach środowiskowych i interwencjach pracowników socjalnych i pomocy społecznej.
Jakie są Państwa najważniejsze postulowane zmiany dotyczące samych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wychowawczych, a także trybu ich przyznawania?
Polskie Stronnictwo Ludowe jest za utrzymaniem poziomu wsparcia świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych. Jesteśmy także za uproszczeniem poszczególnych procedur, które obecnie powodują nadmierne obciążenia dla pracowników pomocy społecznej o charakterze biurokratycznym. Np. warto rozważyć obowiązek badania sytuacji finansowej rodziny nie z ostatniego roku a z 6 lub nawet 3 miesięcy. 
Czy świadczenia z pomocy społecznej powinny mieć charakter gwarantowany (które i w jakim zakresie?), czy być powinny być raczej uzależnione (warunkowane) od oceny współpracy klienta na rzecz poprawy własnej sytuacji?
Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze powinny mieć charakter gwarantowany. W przypadku niektórych świadczeń z pomocy społecznej to pracownik udzielający takiej pomocy powinien mieć możliwość stymulowania odpowiedniej współpracy z klientem poprzez posiadanie  uprawnienia do uzależniania wsparcia od odpowiedniej postawy tegoż klienta w zakresie wypełniania celów jakie dane świadczenie ma spełniać.
Czy i jakie kompetencje powinien mieć pracownik socjalny w zakresie zabezpieczania dzieci w sytuacji ich bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia w związku z doświadczaną przemocą, w tym w zakresie interwencyjnego umieszczenia poza rodziną biologiczną? Jakie zmiany w tym zakresie Państwo proponujecie?
W sytuacji bezwzględnego zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci w związku ze stosowaną przez rodziców przemocą pracownik socjalny we współpracy z umocowanym kuratorem sądowym powinien mieć możliwość interwencyjnego odizolowania takich dzieci od źródła zagrożenia.Taka decyzja powinna podlegać jednak co do jej zasadności niezwłocznej kontroli niezależnego sądu.
Jakie są 3 najważniejsze elementy Państwa programu w obszarze polityki społecznej związanej z pomocą społeczną?
KW Polskie Stronnictwo Ludowe jest za zdecydowanym upodmiotowieniem i dofinansowaniem instytucjonalnym pomocy społecznej i pracujących tam osób. Opowiadamy się za udziałem budżetu państwa przy finansowaniu niezbędnych podwyżek dla pracowników socjalnych i pomocy społecznej oraz usprawnieniem pracy w tej dziedzinie poprzez rezygnację z niektórych biurokratycznych obowiązków i zastąpienia tego większą cyfryzacją procesu przyznawania świadczeń. 
Jakie jest stanowisko Państwa formacji politycznej dotyczące stanowisk pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny w kontekście innych zawodów pomocowych? Czy: 1) z uwagi na specyfikę pracy i zadań należy dążyć do ich dalszej specjalizacji, a tym samym adresowania wobec tych grup zawodowych odrębnych obowiązków oraz uprawnień; 2) należy dążyć do ujednolicenia obowiązków i uprawnień równych zawodów pomocowych; 3) inne (jakie)?
Należy dążyć do specjalizacji tych zawodów, z odpowiednim zwiększeniem uprawnień i uposażenia przysługującego pracownikom je wykonującym.
Jakie jest stanowisko Państwa formacji politycznej w sprawie rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych? Czy pracownik socjalny powinien jednocześnie być odpowiedzialnym za przyznawanie świadczeń materialnych z pomocy społecznej, a równolegle odpowiadać za budowanie relacji i udzielanie pomocy pozamaterialnej np. w formie poradnictwa? Jeśli nie - to w jaki sposób, jakie działania i w jakim czasie planujecie Państwo podjąć w tym zakresie?
Jesteśmy zdecydowanie za oddzieleniem pracy socjalnej od postępowań administracyjnych. Niezbędne są tu natychmiastowe zmiany m.in. w ustawie o pomocy społecznej, które powinny być niezwłocznie przeprowadzone w oparciu o rozwiązania wyprowadzone z konsultacji z samorządami i związkami zawodowymi pracowników socjalnych i pomocy społecznej. 
z poważaniem
Michał Dziubak
Członek Rady Programowej KW PSL

 

 

  

Prywatność i ochrona danych osobowych

Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania funkcjami serwisu m.in w celach statystycznych. Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji. Jeśli nie wyrażasz na powyższe zgody - zmień ustawienia przeglądarki. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób niezrzeszonych w Federacji, a chcących skorzystać z naszej pomocy związkowej znajduje się tutaj Zanim zwrócisz się o udzielenie przez nas pomocy związkowej (interwencja, poradnictwo) zapoznaj się z klauzulą, a następnie prześlij nam swoją zgodę na przetwarzanie danych w określonych zakresie. Bez Twojej zgody nie będziemy mogli zająć się Twoją sprawą.  

Rekomendujemy

Partner merytoryczny

IFSW member

We are International Federation
of Social Workers member
Jesteśmy członkiem Międzynarodowej
Federacji Pracowników Socjalnych

Partner medialny

Polecamy serwis

Media społecznościowe

Podążaj za nami w serwisach społecznościowych:

               

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Jana Cybisa 7,
02-784 Warszawa
e-mail: kontakt@federacja-socjalnych.pl