Sąd Rejonowy w Wejherowie, po zawiadomieniu przez Federację Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), a następnie dokonanej kontroli i skierowaniu przez inspekcję wniosku o ukaranie – w wyroku nakazowym, uznał obwinioną dyrektor MOPS w Wejherowie za winną rażącego naruszenia prawa pracy w związku ze zwolnieniem przewodniczącego lokalnego związku zawodowego i wymierzył jej karę grzywny. Okazuje się więc, że sąd w pełni podzielił argumenty Federacji oraz PIP. Sąd stwierdził bowiem m.in., że na podstawie zebranych dowodów, okoliczności czynu i wina obwinionej nie budzą wątpliwości.

Pod nadzorem prokuratury we Włoszczowie i po zawiadomieniu Federacji, zostało wszczęte dochodzenie o przestępstwo dotyczące dyskryminowania pracowników Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej z uwagi na ich przynależność związkową, a także polegające na rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jak alarmują nas asystenci rodziny, już po wypłacie im jednorazowego dodatku za pracę w okresie epidemii, co najmniej jeden z wojewodów zaczął kwestionować zasadność przyznanych dotacji. Problem dotyczy tych ośrodków, w których nie są realizowane zadania w ramach ustawy "Za życiem". Federacja wystąpiła do Ministerstwa Rodziny o interpretację wytycznych programu, w ramach którego wypłacane były dodatki. 

W dniu 30.12.2020 roku Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy zawarły porozumienie kończące wieloletni spór zbiorowy. Wspólnie mamy nadzieje, że stosunki pomiędzy tymi podmiotami w przyszłości będą się układały co najmniej poprawnie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wymierzył dyrektor DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej grzywnę za nieprzekazanie naszej skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Sąd orzekł także o konieczności zwrotu Federacji kosztów postępowania sądowego przez dyrekcję domu. To jednak nie koniec kłopotów pracodawcy. W sądzie rusza bowiem sprawa o przywrócenie do pracy zwolnionych członków lokalnego związku zawodowego, którzy podnosili problem związany z przestrzeganiem w DPS zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii. W odpowiedzi Pani Iwona Wielgopolan (dyrektor) zwolniła funkcyjnych członków organizacji. W tej sprawie trwa obecnie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Rok 2020 przeszedł do historii i w historii zapisał się wyjątkowym wydarzeniem, jakim jest pandemia. Tradycyjnie jednak nasi fani w głosowaniu wybrali też 10 najważniejszych wydarzeń mijającego roku w pomocy społecznej. Zapraszamy do  podsumowania roku 2020 r. z perspektywy pracowników pomocy społecznej.

Takie wezwanie pojawiło się na protestacyjnym billboardzie, który został umieszczony przy jednej z tras w Mikołowie. To nawiązanie do trwającego sporu zbiorowego o podwyżki w MOPS, ale także do naszych ustaleń, z których wynika, że ośrodek w ostatnich latach regularnie zwracał do budżetu miasta znacznej wysokości środki, które mogłyby posłużyć wzrostowi uposażeń samych pracowników pomocy społecznej. Protest trwa i wszystko wskazuje, że będzie eskalował także w następnych miesiącach. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiedziało na apel Federacji dotyczący zmian w obowiązku przedkładania przez studentów zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej na rzecz uzyskania stypendium socjalnego. Resort edukacji wyjaśnia, że obowiązek ten nie jest bezwzględny, jednak rozważa zmiany w tym zakresie. Ośrodkom pomocy społecznej, po naszej interwencji przekazano wytyczne w tym zakresie. 

W tym roku Federacja rozmawiała z MRiPS także na temat zmian w rozporządzeniu o wywiadzie środowiskowym. Teraz możemy już oficjalnie ogłosić, że nasze pomysły i rozmowy z resortem właśnie się realizują w postaci projektu rozporządzenia o rodzinnym wywiadzie środowiskowym, który już trafił do konsultacji publicznych. Pracownicy socjalni w wyniku projektowanych zmian otrzymają nową i bardziej prestiżową legitymację. W samym formularzu wywiadu część danych zostanie zlikwidowana, ale pojawią się np. ważne informacje o bezpieczeństwie pracowników. Co jednak najważniejsze – to pracownik socjalny będzie decydował, które części formularza wypełnić (podział wywiadu na część obligatoryjną i fakultatywną). Ma to szansę ograniczyć biurokrację i przyspieszyć zbieranie informacji. Warto poznać wszystkie z kluczowych zmian, które zapewne wejdą w życie.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 przewiduje, że w tzw. fazie "0" oprócz medyków, szczepieniom mogą poddać się pracownicy domów pomocy społecznej oraz pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej. Także zalecenia Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) zawierają rekomendacje dotyczące szczepień w pierwszej kolejności - pracowników sektora pomocy społecznej. Federacja skierowała pytanie do Ministerstwa Zdrowia o zasięg szczepień pracowników pomocy społecznej, tryb zgłaszania chętnych pracowników i przewidywane terminy w tym zakresie.