W związku z procedowanym w Sejmie projektem ustawy zakładającej zmianę realizatora świadczenia wychowawczego z jednostek samorządu terytorialnego (JST) na ZUS, Federacja podjęła szereg działań mających na celu odrzucenie niekorzystnych dla świadczeniobiorców oraz pracowników, zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Oprócz rozmów z parlamentarzystami, wystosowaliśmy apel do każdego z posłów oraz posłanek, a także sprawdziliśmy na przykładzie trzech województw ilu z pracowników obsługujących program może stracić pracę w wyniku zmiany obsługi świadczenia. W piśmie do Ministerstwa Rodziny wnieśliśmy także o ujawnienie wszystkich stanowisk, które trafiły do resortu w tej sprawie.

Sąd Okręgowy w Kielcach, w wyroku z 6.09.2021 r. nakazał Anecie Mikuszewskiej-Sorn (dyrektor MGOPS w Końskich) przeproszenie Federacji za rozpowszechnianie w piśmie z 9.12.2019 r., nieprawdziwych informacji naruszających dobra osobiste naszej organizacji. Treść przeprosin ma dodatkowo zostać odczytana w obecności pracowników MGOPS w Końskich, a także wysłana do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie oraz przekazana naszej lokalnej organizacji związkowej.

Federacja, działająca na rzecz i w imieniu naszej zakładowej organizacji związkowej w MOPR w Kielcach, podpisała porozumienie z pracodawcą, na mocy którego pracownicy socjalni nabędą prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego raz na dwa lata, niezależnie od terminu wykorzystania poprzedniego urlopu, a nie jak było dotychczas i wadliwie - po kolejnych 2 latach, licząc od ostatniego dnia wykorzystania poprzedniego urlopu. Ta korzystana zmiana oznaczać ma również przeliczenie dni urlopowych wstecz i udzielenie tych „straconych” dni urlopowych za uzgodniony ze związkiem okres.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie przystąpili do naszej Federacji, tworząc zakładową organizację związkową. Dziękujemy za Wasze wspracie dla ogólnopolskiego projektu poprawy warunków pracy i profesjonalnego pomagania i życzymy Wam, by pokładane nadzieje związane z członkostwem w Federacji przyniosły także oczekiwane zmiany z Waszej lokalnej społeczności.   

W MGOPS w Końskich, gdzie od ponad roku Federacja toczy spór zbiorowy m.in. o wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia dla uprawnionych pracowników, pracodawca właśnie zapewnił … foliowe ochraniacze na obuwie. Tymczasem w/s samego sporu o wypłatę ekwiwalentu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ostatnio powołało mediatora, a po rozpoczęciu etapu mediacji strona związkowa uzyskała także prawo do prowadzenia akcji protestacyjnej.

Wracamy do sprawy Pani Iwony Wielgopolan - dyrektor DPS w Rudzie Pilczyckiej, którą Sąd Rejonowy we Włoszczowie (Wydział Karny) właśnie uznał winną zarzucanego jej czynu tj. bezprawnego zwolnienia członków naszego związku zawodowego i w wydanym wyroku nakazowym wymierzył jej karę grzywny. Wcześniej Sąd Pracy przywrócił do pracy w trybie natychmiastowym nasze zwolnione koleżanki, które sygnalizowały nieprawidłowości w DPS podczas pandemii i nakazał wypłatę im wielotysięcznych odszkodowań za czas pozostawania bez pracy. Pani dyrektor DPS nie ma też szczęścia do Sądu administracyjnego, który już w 6 rozstrzygnięciach wydał niekorzystne dla pracodawcy wyroki i postanowienia m.in. stwierdzając, że kierowany przez Ww. organ dopuszczał się bezczynności, w tym bezczynności mającej miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także wymierzył grzywnę zainteresowanej z uwagi na nieprzekazanie skargi naszej organizacji.

Nasze federacyjne grono stale się powiększa. Tym razem witamy w naszej organizacji pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu hajnowskiego. Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście i życzymy by wspólnie udało się zrealizować wszystkie cele poprawiające warunki pracy w Waszych miejscach pracy.  

 

W naszej federacyjnej rodzinie witamy pracowników pomocy społecznej powiatu brzeskiego. Życzymy Wam, by wspólna działalność związkowa obfitowała w sukcesy i poprawę warunków pracy. Informujemy, że nasza lokalna organizacja z Brzegu ma możliwość przyjmowania w swoje szeregi wszystkich pracowników pomocy społecznej tego powiatu. Zachęcamy więc, by wzmocnić wspólny głos swoim członkostwem i w ten sposób dołączyć też do Federacji.   

Federacja przesłała uwagi do ministerialnego projektu ustawy, w którym zakłada się zmianę realizatora wypłaty świadczenia wychowawczego z obecnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Tymczasem otrzymaliśmy też odpowiedź na pisma skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Rodziny w tej samej sprawie. MRiPS zapewnia że "nie prowadzi prac legislacyjnych nad zmianą realizatora świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy też świadczeń z pomocy społecznej", przy czym nasze pytanie brzmiało - czy resort "planuje lub prowadzi prace nad zmianą realizatora" tych świadczeń?  

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu, zrzeszeni w naszej zakładowej organizacji związkowej, właśnie przystąpili do Federacji. To kolejna organizacja powołana przy naszym czynnym udziale. Gratulując Wam decyzji, życzymy by działalność związkowa obfitowała w same sukcesy poprawiające warunki pracy i profesjonalny wymiar pomagania.