Była kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy, tuż przed swoim odejściem ze stanowiska napisała do Ministerstwa Rodziny (MRPiPS) list o działaniach Federacji, który stawia naszą organizację w „złym” świetle. Sprawa zapewne nie wyszła by na jaw, gdyby nie fakt, że istnienie listu ujawniła obecna dyrektor MGOPS w Końskich. Po tym, jak dotarliśmy do treści korespondencji, rozpoczną się kłopoty byłej kierownik.

W szeregi Federacji wstąpili właśnie pracownicy pomocy społecznej powiatu mińskiego zrzeszeni w lokalnej i międzyzakładowej organizacji związkowej. Witamy Was gorąco i życzymy wspólnych sukcesów w poprawie warunków pracy oraz pomagania. 

W resorcie zostanie dokonana pogłębiona analiza w sprawie świadczenia z PFRON pod kątem ewentualnego podjęcia inicjatywy legislacyjnej  w zakresie uzupełnienia katalogu świadczeń, które nie są wliczane do dochodu ustalonego na podstawie art. 8 ust. 3 ww. ustawy o pomocy społecznej - zapowiada MRPiPS. To odpowiedź na złożony przez Federację postulat, ale nic nie wskazuje, że decyzja w ministerstwie zapadnie szybko. Może się więc okazać, że ewentualne zmiany nie pomogą już osobom niepełnosprawnym, które otrzymały świadczenie z PFRON z uwagi na obecny stan epidemii i zawieszenie zajęć w środowiskowych domach samopomocy.      

Oflagowane budynki Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach - to efekt braku porozumienia w sporze zbiorowym toczącym się o podwyżki z miejscową dyrekcją jednostki. Spór prowadzony przez nasz lokalny związek wszedł w fazę mediacji.  

W środowisku asystentów rodziny (AR) i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zawrzało po tym, jak z ogłoszonego właśnie corocznego programu Ministerstwa Rodziny może wynikać, że wprawdzie część z AR otrzyma jednorazowy dodatek do wynagrodzenia, jednak może to się odbyć kosztem stałej corocznej dotacji do ich stanowisk pracy. Oznaczać by to mogło, że w wielu gminach i powiatach zagrożone zostaną etaty asystentów oraz koordynatorów. Federacja oficjalnie zapytała resort o plany w tym zakresie, a także już wcześniej poprosiła o osobiste spotkanie z kierownictwem departamentu polityki rodzinnej MRPiPS.  

Ministerstwo Rodziny analizuje postulat Federacji dotyczący wzrostu do 100% zasiłku chorobowego pracowników domów pomocy społecznej przebywających w kwarantannie, jednak zapowiedź wprowadzenia zmian wprost nie pada. Resort przyznaje za to, że ze zwiększonego zasiłku korzystają już teraz wybrani medycy w ramach jednej z tzw. tarcz antykryzysowych.

Wyjątkowo, ponieważ online - odbywa się generalny miting Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW), do której należy nasza Federacja (PFZPSiPS). Z Polski wyznaczonych zostało 3 przedstawicieli, w tym dr Marcin Boryczko, jako delegat z prawem głosu. W raporcie Regionu Europy znalazły się informacje o sytuacji pracowników socjalnych w Polsce. 

Maria Kamińska - sekretarz Federacji i przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników MOPR w Opolu otrzymała z rąk wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nominację do Rady Pomocy Społecznej IX Kadencji. Rada stanowi organ opiniujący i doradczy Ministra. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia, tym bardziej że nasza koleżanka będzie jedynym pracownikiem socjalnym w ww. gronie.   

Federacja wystąpiła do MRPiPS z inicjatywą wyłączenia z katalogu dochodu liczonego do świadczeń z pomocy społecznej - świadczenia pieniężnego wypłacanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakażnymi.

Federacja zwróciła się do Minister Rodziny o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie zwiększenia do 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres choroby i kwarantanny dla wszystkich pracowników domów pomocy społecznej.